۷۱ سهم اجتناب کرده اند واحدهای مسکونی کشاورزی کرمانشاه مقاوم سازی شده استایسنا/ کرمانشاه معاون دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن کشاورزی نمایندگی مسکن مهر استان کرمانشاه اجتناب کرده اند مقاوم سازی بیش اجتناب کرده اند ۷۱ سهم اجتناب کرده اند واحدهای مسکونی کشاورزی استان خبر داد.

فرهاد فقیهی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، در تشریح اقداماتی کدام ممکن است نمایندگی سهامی مسکن استانداری در بخش مقاوم سازی روستاها انجام می دهد، اظهار داشت: در جاری حاضر ۷۱ سهم اجتناب کرده اند واحدهای کشاورزی استانداری مقاوم سازی شدند.

وی همراه خود ردیابی به حضور ۱۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ واحد مسکونی کشاورزی در استانداری اظهار داشت: اجتناب کرده اند این انواع تاکنون ۸۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ واحد مقاوم سازی شده است.

فکیحی به مقام اول استانداری در زمینه مقاوم سازی واحدهای کشاورزی در ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهایی کدام ممکن است در دوباره کار کردن شهرهای غرب اجتناب کرده اند زلزله استانداری صورت گرفت {در این} زمینه کارآمد نبود.

معاون دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن کشاورزی نمایندگی سهامی مسکن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۳۴ هزار واحد کشاورزی غیرمقاوم در استان داریم کدام ممکن است باید بدون در نظر گرفتن سریعتر این موارد مقاوم سازی شوند.

فقیهی اظهار داشت: اصلی یگان های غیرمقاوم در شهر کرمانشاه باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً آنها در سرفیروزآباد هستند.

این مقام پاسخگو برای همراه خود تاکید بر سنت سازی در خصوص مقاوم سازی واحدهای کشاورزی، اظهار داشت: تخصص ای یادآور زلزله باید اهمیت موضوع مقاوم سازی را به ما نماد دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای مقاوم سازی واحدهای بقیه، اعلان مردمان را افزایش داد. “

فکیحی همراه خود ردیابی به سهم سه هزار واحدی استانداری در بحث مقاوم سازی واحدهای کشاورزی در سال جاری، اظهار داشت: خوشبختانه امسال پتانسیل ها مقاوم سازی افزایش چشمگیری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود ملاحظه به مشکلات فعلی بتوانیم واحدهای بیشتری را در استانداری مقاوم سازی کنیم. ۲ برابر شدن این پتانسیل ها».

معاون بازآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن مهر نمایندگی مسکن استان کرمانشاه انواع تسهیلات کشاورزی الصمود در سال جاری را ۲۰۰ میلیون نفر ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود این تسهیلات به همان اندازه اردیبهشت ماه ابلاغ شود.

فقیهی اظهار داشت: مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد آن ۵ سهم است.

وی ادای احترام به شد: در بحث {ضمانت نامه}، {ضمانت نامه} زنجیره ای برای نامزدها اندیشه در مورد شده {است تا} بتوانند به سادگی این تسهیلات را اکتسابی کنند.

انتهای پیام