۴ خرما در ساترا – اسنا


4 خرما در ساترا

رئیس ساترا در احکام به صورت جداگانه ای ۴ معاون جدید استاندار، معاونت مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور حقوقی، مدیرکل صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تعاملات در سراسر جهان را منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی ساترا، سعید مقیسه، رئیس گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های ستره (ساترا) همراه خود صدور احکام به صورت جداگانه ای محسن قیمی نسب را شناخته شده به عنوان معاون استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون ملاحظه ملکی را {به سمت} معاونت مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی وزیر منصوب کرد. امور: گروه تصمیم گیری شده.

علاوه بر این بر مقدمه این مفاد، مهدی حجلفخانی شناخته شده به عنوان سرپرست اداره کل صدور مجوزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین زریعی {به سمت} سرپرست معاونت تعاملات بین الملل منصوب شدند.

انتهای پیام