۳۷۰۰ میلیارد تومان برآورد خسارت سرمازدگی در پسته رفسنجانایسنا/ کرمان مشاور افراد رفسنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انار در مجلس اطمینان حاصل شود که جبران خسارت سرمازدگی به پسته استان کرمان به طور قابل توجهی شهرستان های رفسنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انار همراه خود وزیر جهاد کشاورزی دیدار کرد.

به گزارش حجت الاسلام دکتر حسین جلالی در خصوص خسارت سرمازدگی به پسته رفسنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انار اظهار داشت: خسارت شدید به محصول پسته رفسنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انار وارد شد.

وی خاص کرد: ۹ هزار میلیارد تومان خسارت در استان کرمان برآورد شد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۳۷۰۰ میلیارد تومان آن درمورد به خسارت سرمازدگی به رفسنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۵۰ میلیارد تومان خسارت به شهرستان انار است کدام ممکن است در شهرستان رفسنجان ۵۰ مورد است. هزار اجتناب کرده اند ۸۰ هزار هکتار درجه زیر کشت انار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ هزار هکتار اجتناب کرده اند ۱۸ هزار هکتار درجه زیر کشت پسته تحمل تأثیر قرار گرفته است.

مشاور افراد رفسنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انار در مجلس اظهار داشت: در اسرع وقت همراه خود نمایندگان شهرستان هایی کدام ممکن است محصول پسته دارند اجتناب کرده اند جمله نمایندگان رفسنجان، زرند، سیرجان، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت اندرکاران مونتاژ ای هماهنگ کرده ایم. در بخش کشاورزی اعم اجتناب کرده اند جهاد کشاورزی، وسط بیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی کشاورزی این مونتاژ روز سه شنبه همراه خود حضور نامبردگان در مجلس برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقت همراه خود تعمیر غرامت کشاورزان موافقت خواهیم کرد.

وی افزود: روز قبل از امروز در دیداری کدام ممکن است همراه خود وزیر جهاد کشاورزی داشتم، گفتند امتحان شده می کنم هفته بلند مدت کارشناس بیمه به استانداری بفرستم کدام ممکن است لازمه این امر آمادگی جهاد کشاورزی برای کشاورزان شکسته است. تعدادی از سالی است کدام ممکن است امسال مبارزه کردن کشیده ایم. ‘، کاری کدام ممکن است باید انجام شود.

حجت الاسلام جلالی بحث استفاده اجتناب کرده اند رهن های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن بیمه غرامت کشاورزان را ۲ فوریت کشاورزان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این امر باید بدون در نظر گرفتن سریعتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تذکر سازنده انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص کمک بلاعوض نیز مقامات بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهیم کرد. پیگیری.

وی تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ هزار نفر در شهرستان های رفسنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انار همراه خود پسته اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق امرار معاش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود این مورد برای کاهش اشتغال در بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای {نیروی کار} در سایر بخش ها امتحان شده خواهیم کرد. بخش ها.” علاوه بر این رو به {افزایش است} کدام ممکن است همه مسئولان شهری باید برای تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتن اجتناب کرده اند این فاجعه چاره اندیشی کنند.

انتهای پیام