۲۶ فرد مبتلا در شرایط وخیم بیماری عروق کرونر مرکز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های اردبیل بستری شدند.ایسنا/ اردبیل رئیس دانشکده علوم پزشکی اردبیل اظهار داشت: ۲۶ فرد مبتلا در شرایط وخیم بیماری عروق کرونر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های اردبیل بستری شدند.

علی محمدیان ۱۸ فروردین در مخلوط خبرنگاران گفت: طی ۲۴ ساعت قبلی ۵ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر بیماری عروق کرونر مرکز در امکانات درمانی استان اردبیل بستری شدند.

وی افزود: انواع کل واکسن های تزریقی استانداری اردبیل در نوبت اول، دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم بالغ بر ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۱ واکسن بوده کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۹۶۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۴ واکسن نوبت اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۲ واکسن درمورد به بار دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۳ واکسن برای سومین بار.

محمدیان همراه خود ردیابی به اینکه ۱۱ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر مرکز همراه خود درمانی نسبی اجتناب کرده اند بیمارستان های استان اردبیل ترخیص شدند، افزود: در جاری حاضر انواع کل مبتلایان بستری در بیمارستان های استان اردبیل ۶۷ نفر است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۶ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. “

رئیس دانشکده علوم پزشکی اردبیل خاطرنشان کرد: شهرهای اردبیل، نیر، سارین، خلخال، بلیسفر، گرمی، اصلاندوز، نمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوثر در جاری حاضر در رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای شانه آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشجانشهر در رنگ آبی قرار دارند. .

انتهای پیام