۲ کارگردان در کمتر اجتناب کرده اند ۲ ماه پس اجتناب کرده اند ایجاد Truth Social استعفا دادند


جامعه Truth Social دونالد ترامپ کدام ممکن است ۲ ماه است بر اوج کار آمده است، ۲ تن اجتناب کرده اند مدیران ارشد فنی شخصی را متنوع کرده است.

به گزارش سرویس خبری فناوری تکنا، همراه خود تحویل داد کمتر اجتناب کرده اند ۲ ماه اجتناب کرده اند ایجاد اپلیکیشن Truth Social، ۲ تن اجتناب کرده اند مدیران ارشد فنی این جامعه اجتماعی اجتناب کرده اند سمت شخصی استعفا کردند. Truth Social اجتناب کرده اند ابتدای راه اندازی شخصی برای حاضر ارائه دهندگان به مشتریان همراه خود اشکال مواجه {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند مشتریان باقی مانده است نتوانسته اند به این این سیستم بپیوندند.

جاش آدامز، سرپرست ارشد فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیلی بوسر، سرپرست رشد محصول، کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند عالی سال پیش همچنین Truth Social به نمایندگی ملحق شدند، اکنون استعفا داده اند. علت بی نظیر کناره گیری این اشخاص حقیقی تفسیر احساسی افزارهای خصمانه در حاضر ارائه دهندگان به مشتریان {بوده است}. این اپلیکیشن همراه خود توصیه در اپ استور در گذشته تاریخی دوم اسفند ماه به طور مناسب ایجاد شد. با این حال اجتناب کرده اند آن نقطه به همان اندازه کنون متعدد اجتناب کرده اند مشتریان در موقعیت به استفاده اجتناب کرده اند این پلتفرم نیستند.

مسئولیت رشد این اپلیکیشن بر عهده TMTG است کدام ممکن است قبلا قول ورود درست به این اپلیکیشن را به همان اندازه بالا اسفند ماه داده بود. با این حال به نظر می رسد مانند است این جامعه اجتماعی باقی مانده است هیچ مدل ای را برای مشتریان اندروید آشکار نکرده است. هر ۲ نفر اجتناب کرده اند این جامعه اجتماعی کناره گیری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوالات رسانه ای شخصی را بی پاسخ گذاشتند. با این حال بر ایده گزارش هایی کدام ممکن است رویترز پس اجتناب کرده اند مصاحبه همراه خود اشخاص حقیقی شناخته شده به ورزش های این جامعه اجتماعی آشکار کرده است، خروج این ۲ ممکن است به رشد جامعه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی آسیب برساند. آدامس شناخته شده به عنوان ذهن ملاحظه کار Truth راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی تأمین آگاه اظهار داشت کدام ممکن است اگر او نمایندگی را انصراف تدریجی تولید دیگری نمی توان پیش بینی Truth را داشت.