۲ هشدار مهم برای نامزدها رهن عروسی / زوجین کدام ممکن است باید هشدار کنند


خرید و فروش نیوز نوشت: مبلغ رهن عروسی طبق قوانین بودجه امسال به ۱۲۰ میلیون تومان همراه خود بازپرداخت ۱۰ ساله افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رهن برای زوج های زیر ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون تومان شد. موسسه مالی مرکزی نیز بخشنامه ای در خصوص رهن عروسی به جامعه بانکی صادر کرد. این رهن همراه خود نرخ درآمد ۴ سهم به نامزدها رهن بازپرداخت تبدیل می شود.

با این حال نامزدها رهن عروسی همراه خود شرایط سختی برخورد با هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ اخطار مهم برای بسیاری که به تازگی عروسی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد اکتسابی رهن عروسی دولتی را دارند.

نامزدها باید به مبلغ رهن ملاحظه کنند

اولین هشدار اینجا است کدام ممکن است موسسه مالی ها می گویند باقی مانده است دستورالعمل جدید ابلاغ نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ رهن عروسی ۷۰ میلیون تومان است. این در حالی است کدام ممکن است ۱۳ فروردین ماه موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند ابلاغ بخشنامه ای به موسسه مالی ها در خصوص بازپرداخت رهن عروسی خبر داد.

این تخلف قابل دستیابی است توسط موسسه مالی ها انجام شود. متعاقباً همسرانی کدام ممکن است برای پرونده رهن عروسی به موسسه مالی ها مراجعه می کنند، مثبت هستند کدام ممکن است مبلغ رهن پرداختی موسسه مالی کمتر اجتناب کرده اند ۱۲۰ میلیون تومان نیست.

اگر موسسه مالی در سال قبلی مبلغی را کمتر اجتناب کرده اند ۱۲۰ میلیون تومان هر دو برابر ۷۰ میلیون تومان ادعا کرد، نامزدها رهن باید بازو شخصی را نگه دارند هر دو به موسسه مالی عکس مراجعه کنند.

مقوا نوک خدمت الزامی نیست

اخطار دوم در خصوص مدارک می خواست برای پرونده رهن عروسی.

خرید و فروش نیوز در گزارش «ممنوعیت جدید رهن بانکی/ مقوا نوک خدمت شرط اکتسابی رهن شد» موضوع مدارک می خواست برای اکتسابی رهن بانکی را پیگیری کرد.

پیگیری ها اجتناب کرده اند جامعه بانکی نماد داد کدام ممکن است اکثر موسسه مالی ها مقوا نوک خدمت سربازی رهن گیرندگان شخص را شرط اکتسابی تسهیلات می دانند. علاوه بر این برای نامزدها رهن عروسی، مقوا نوک خدمت الزامی است.

به آموزش داده شده است مسئولان موسسه مالی مرکزی، موسسه مالی ها نباید برای نامزدها شخص، مقوا نوک خدمت سربازی را تقاضا کنند. به معنای واقعی کلمه هستند اگر موسسه مالی اجتناب کرده اند متقاضی رهن عروسی بخواهد نشان می دهد که مقوا نوک خدمت سربازی را نقض کرده است. از برای اکتسابی رهن عروسی نیازی به مقوا فسخ نیست.

لذا نامزدها رهن عروسی به مبلغ اعلامی موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک می خواست ملاحظه داشته باشند.

براساس ادعا موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به همان اندازه ۱۵ فروردین بیش اجتناب کرده اند ۶۵ هزار نفر برای اکتسابی تسهیلات قرض الحسنه عروسی پرونده شناسایی کرده اند.

۲۲۳۲۲۵

تأمین

معمولی امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: