۹۰۰۰ اطلاعات آموز کرمانشاهی افت تحصیلی پیدا کرده‌اندایسنا/کرمانشاه مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان کرمانشاه اظهار داشت: حدود ۹۰۰۰ اطلاعات آموز استان افت تحصیلی پیدا کرده اند.

سلمان محمدی، عصر در این زمان(هشتم اردیبهشت) در مونتاژ شورای اموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان کدام ممکن است همراه خود حضور استاندار برگزار شد، اظهار کرد: تجزیه و تحلیل ها نماد اجتناب کرده اند این دارد کدام ممکن است ۸۹۵۲ اطلاعات آموز استان افت بدیهی تحصیلی داشته اند.

محمدی افزود: اجتناب کرده اند این انواع ۴۱۷۸ اطلاعات آموز در شهر کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید  مابقی در تولید دیگری شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های استان مشغول به تحصیل هستند.

وی همراه خود دقیق اینکه برای جبران افت تحصیلی  این داده ها آموزان ۵۲ پایگاه ویژه آموزشی اندیشه در مورد ایم، اظهار داشت: ۳۰ پایگاه در شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ پایگاه در کرمانشاه قرار می تواند داشته باشد  کدام ممکن است علاوه بر این این پایگاه ها ۱۰ میلیارد ریال شهرت پیش سوراخ بینی شده است.

محمدی ردیابی ای هم به در پیش بودن هفته بزرگداشت مقام معلم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} هفته این سیستم هایی برای ادغام کردن اعزام بسیار زیاد اجتناب کرده اند فرهنگیان به تهران برای دیدار همراه خود مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهوری، تقدیر اجتناب کرده اند مدرسین الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگیان  بازنشسته، تجلیل اجتناب کرده اند خانوار های شهدای باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این سیستم ویژه “سپاس معلم” در یکی اجتناب کرده اند مدارس شهر کرمانشاه را خواهیم داشت.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان در یکپارچه همراه خود دقیق اینکه حدود ۱۵ هزار نفر اجتناب کرده اند فرهنگیان استان در فرایند محدوده معلم الگوی نمایندگی کرده اند، اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند ارزشیابی های صورت گرفته ۴۵ معلم شناخته شده به عنوان سرآمد قلمرو‌ای، ۱۹ معلم شناخته شده به عنوان سرآمد استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب معلم نیز شناخته شده به عنوان سرآمد کشوری محدوده شدند.

محمدی سپس همراه خود ردیابی به تحریک کردن ساختار “هر اطلاعات آموز خوب استعداد” در استان، اظهار داشت: این ساختار همراه خود هدف فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سنت کار، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد آموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کمک به هدایت تحصیلی آگاهانه اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند سال تحصیلی جاری در اساس هفتم آغاز شده است.

 وی اضافه کرد: استعداد هایی کدام ممکن است به اطلاعات آموزان آموزش داده تبدیل می شود برای ادغام کردن گرافیک کامپیوتر، انرژی الکتریکی خودرو، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوخت، گلیم بافی، سفالگری، هنرهای آوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای نمایشی {خواهد بود}.

محمدی سپس ردیابی ای  هم به فرایند هدایت تحصیلی اطلاعات آموزان استان داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۷۱ نسبت اطلاعات آموزان استان در شاخه های نظری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۲۹ نسبت در هنرستان های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارو اطلاعات استان تحصیل می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد همراه خود اجرای ساختار هر اطلاعات آموز خوب استعداد، انواع اطلاعات آموزان  هنرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات استان به ۳۵ نسبت افزایش یابد.
انتهای پیام