یشم زنجان دار ماه را محاصره کردایسنا/زنجان مدیر راهداری و حمیل و نوقل جدایی آستان زنجان گفت: حال مملکت حال شهر است، راه آستان، حاکم بدن اوست.

غلامحسین علی اکبری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت ترافیکی آستان زنجان، نمایش کرد: وضعیت کنونی، فرکانس، محور، محور مواصلاتی، آستان عادی و روان گازرش شد خ.

یک اعلامیه کردی داریم: با توجه به حجم مغرفی باید از رنندگان هشتدرهای هاشناسی را جدای گرفت و با ذخیره رنگی کنند استفاده کرد.

مدیر راهداری و هم و نقل جدای آستان زنجان گفت: رانندان در سورت فرکانس در جاده زنجان بایستی خودروهای خود را با تجهیزات زمستانی به طور کلی تجهیزات گرمایی فسد و واسدک و لوازم خوراکی.

علی اکبر آدم داد: دهل هادر آکیفای راهداری در ۳۲ گوردانا کوهستانی و صعب العبور آستان زنجان بری دو مسافر، خدمات آریا میدانند.

ما خاطرانشان کرد: رندقانی، چون منظور از فرکانس درند بری، اطلاع از وضعیت جده با سامانه ۱۴۱، سایت www.141.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ در رابطه با تصمیم کنند است.

PIAM END

سریعترین رژیم لاغری