گلوله کردن کمک های بشردوستانه ترکیه به نیازمندان افغانستان یکپارچه دارد خبرگزاری شیعه افغانستان


شفقنا افغانستان- بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند کمک های بشردوستانه ترکیه به مردمان افغانستان کدام ممکن است همراه خود «قطار خیریه» به این ملت کشتی شده بود، بین نیازمندان استان های دایکندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوست گلوله کردن شد.

سفارت ترکیه در کابل همراه خود تخلیه ادعا ای در توییتر گفتن کرد کدام ممکن است بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند کمک های بشردوستانه ترکیه برای افراد افغانستان همراه خود توافق گروه اضطراری آفادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت ۱۹ موسسه خیریه ترکیه مخلوط آوری شده است. سومین «قطار خیریه» وارد افغانستان شد. به گذشته تاریخی ۱۴ مارس بین نیازمندان ولایات دایکندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوست گلوله کردن شد.

بر مقدمه این اعلامیه، دیروز برای هزار خانوار نیازمند در ولایت های دایکندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوست بسته های کمکی گلوله کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه کنون ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ خانوار افغان {در سراسر} ملت اجتناب کرده اند کمک های بشردوستانه ترکیه بهره مند شدند.

سومین قطار خیریه مملو اجتناب کرده اند ۹۹۴ تن کمک های بشردوستانه ترکیه کدام ممکن است در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ آنکارا را به مکان تعطیلات هرات افغانستان توقف کرد، در ۱۴ مارس اجتناب کرده اند گذرگاه تورغندی در مرز ترکمنستان وارد افغانستان شد.

محموله سومین قطار خیریه متشکل اجتناب کرده اند ۶۲ واگن ترکی برای ادغام کردن داروها غذایی، فروشگاه لباس، پتو، فراهم می کند بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدعفونی کننده است.

چهارمین قطار خیریه ترکیه در ۳۰ مارس عازم افغانستان شد به همان اندازه ۱۴۷۸ تن تولید دیگری کمک های بشردوستانه را برای گلوله کردن به نیازمندان برساند.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است به گذشته تاریخی ۲۲ جنوری سال جاری، همراه خود فرمان رئیس جمهور ترکیه، کمپین سراسری کمک به مردمان افغانستان کدام ممکن است همراه خود فاجعه انسانی، گرسنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمای زمستان مواجه هستند، سازماندهی شد.