گفتن آمادگی آلمان برای حمایت اجتناب کرده اند تحریم نفت روسیهمعاون صدر اعظم آلمان اظهار کرد کدام ممکن است کشورش شخصی را کنار هم قرار دادن کرده {است تا} توانایی داشته باشد اجتناب کرده اند تحریم نفت روسیه حمایت تدریجی.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند الجزیره، معاون صدر اعظم آلمان گفتن کرد کدام ممکن است برلین شخصی را برای حمایت اجتناب کرده اند تحریم نفت روسیه کنار هم قرار دادن کرده است.

وی {تأکید کرد} کدام ممکن است باید اطمینان حاصل شود که جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه تبعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌های مالی ناشی اجتناب کرده اند تحریم نفت روسیه، به خوبی کنار هم قرار دادن شویم.

همین الان وزیر اقتصاد آلمان هم گفتن کرد کدام ممکن است حتی وقتی آلمان همراه خود ضعیف گذراندن شود، قادر {خواهد بود} تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه به همان اندازه بالا سال میلادی جاری را تحمل تدریجی.

روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی اظهار داشت: ما سودآور شده ایم به شرایطی برسیم کدام ممکن است آلمان در موقعیت به تحمل منصفانه تحریم نفتی باشد. این به معنای کدام ممکن است تحریم با بیرون پیامد نخواهد بود.

وزیر اقتصاد آلمان علاوه بر این اظهار داشت: دانستن درباره تحریم نفت روسیه حرفهای مختلفی شنیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی اجتناب کرده اند ملت ها باقی مانده است کنار هم قرار دادن چنین اقدامی نیستند.

آلمان سهم نفت روسیه اجتناب کرده اند وارداتش را اجتناب کرده اند ۳۵ نسبت پیش اجتناب کرده اند حمله مسکو به اوکراین، به ۲۵ نسبت در ماه میلادی قبلی کاهش داد.

انتهای پیام