گزارش تفریغ بودجه به شورای شهر شیراز ارسال شدایسنا/ پرشیا شهردار شیراز از ارائه گزارش تخصیص بودجه امسال به شورای اسلامی شهر از حدود سه ماه پیش نسبت به سال های گذشته خبر داد.

سید احسان اصنافی با بیان اینکه گزارش تخصیص بودجه معمولا در مرداد و شهریور به شورای اسلامی شهر ارسال می شود، گفت: امسال برای اولین بار با برنامه ریزی در خردادماه این گزارش به شورای شهر ارسال شد. و هماهنگی.»

وی ادامه داد: گزارش کسر بودجه پس از پیشنهاد در کمیته های مربوطه توسط رئیس شورای اسلامی شهر به شورا ارائه می شود.

شهردار شیراز در تشریح جزئیات گزارش تفریغ بودجه گفت: بر اساس این گزارش میزان جذب درآمد ۹۷.۱۱ درصد و میزان هزینه ۸۹.۶۹ درصد بوده و اسناد مربوطه در ادارات ثبت شده است.

الصنفی خاطرنشان کرد: با توجه به ارائه زودهنگام گزارش تخفیف بودجه شهرداری به شورای اسلامی شهر، تلاش می کنیم تا به صورت ضمنی به بررسی و اجرای تخفیف بودجه ۱۴۰۱ به صورت فصلی بپردازیم.

به گزارش ایسنا، گزارش تنزیل بودجه به بررسی میزان پایبندی برنامه ها و بودجه پیشنهادی هر سازمان به سطح عملکرد آن می پردازد و از این طریق ابهامات حوزه عملکرد سازمان ها را برطرف می کند.

انتهای پیام