گروه ملل: بیش اجتناب کرده اند ۴.۶ میلیون اوکراینی خطرناک کرده اندگروه ملل روز سه شنبه ادعا کرد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴.۶ میلیون اوکراینی اجتناب کرده اند مبارزه خطرناک کرده اند، اگرچه انواع به سختی اجتناب کرده اند پناهجویان جدید به کشورهای همسایه گریخته اند.

به گزارش ایسنا، کمیساریای برتر گروه ملل متحد در امور پناهندگان ادعا کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تحریک کردن تهاجم ارتش روسیه در ۲۴ فوریه، ۴۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۰ اوکراینی این ملت را توقف کرده اند.

متیو سالتمارش، سخنگوی کمیساریای برتر پناهندگان گروه ملل در ژنو، اظهار داشت: «اگرچه انواع {افرادی که} اجتناب کرده اند مرز حرکت می کنند به میزان قابل توجهی کاهش یافته است است، با این حال {افرادی که} اجتناب کرده اند مرز حرکت می کنند در وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها فوق العاده آسیب پذیرتری قرار دارند. باید میدونی مکان باید بری.”

وی افزود: دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان ۹۰ نسبت افرادی را نمایند کدام ممکن است اوکراین را توقف کرده اند، در حالی کدام ممکن است پسرها بین ۱۸ به همان اندازه ۶۰ سال مجاز خدمت سربازی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} اوکراین را توقف کنند.

گروه در سراسر جهان مهاجرت (IOM) تخمین می زند کدام ممکن است ۷.۱ میلیون نفر خانه های شخصی را توقف کرده اند با این حال باقی مانده است در اوکراین هستند.

انتهای پیام