کودکان در هر سنی چگونه در حال مرگ را درک می کنند؟


کودکان {در این} سنین زیرین هیچ تصوری اجتناب کرده اند جدایی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنای در حال مرگ را درک نمی کنند. پس اجتناب کرده اند آن، تصور آنها اجتناب کرده اند در حال مرگ همراه خود واقعیت فضا دارد. اصولاً دلیل واقعیت «غیبت» برای نوجوانان خیلی دردسرساز است، با این حال خواه یا نه اصلاً این دلیل اجباری است؟ شاید این بار به تعبیر آنها اجتناب کرده اند در حال مرگ بنشینیم. شاید برای مقابله همراه خود در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقدان، در مقابل رفع معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی اشکال، باید کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی کودکانه نسبت به در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه مسکن را پس بگیریم.

به گزارش ایسنا، روزنامه «جوان» در یکپارچه نوشت: یکی اجتناب کرده اند دوقلوهای ۴ ساله ام به در حال مرگ خیلی در نظر گرفته شده می تدریجی. دلش تمایل دارد همه عامل را کسب اطلاعات در مورد در حال مرگ بداند. مدام اجتناب کرده اند من می خواهم می پرسد وقتی افراد می میرند چه اتفاقی می افتد؟ در ابتدا به سختی سوال کردن کردم کدام ممکن است به قول خودش چقدر همراه خود «مردگان» اتصال عمیقی دارد، با این حال کم کم متوجه شدم کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی ساکت تبدیل می شود، تا حد زیادی به در حال مرگ در نظر گرفته شده می تدریجی. هر ساعت شب در گذشته اجتناب کرده اند اینکه بخوابم اجتناب کرده اند من می خواهم می پرسد: “می تونی تا حد زیادی با اشاره به اینکه وقتی افراد می میرن چه اتفاقی می افته بگی؟” را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم پاسخ دادم: “جسم آنها فلج است، روده ها آنها تولید دیگری کار نمی شود.” کودکان پیش دبستانی ساده همراه خود ملاحظه به ناراحتی پیرمردها شخصی در حال مرگ را درک می کنند. این موضوع با اشاره به فرزندان من می خواهم نیز صدق می تدریجی: {به دلیل} در حال مرگ والدینم به هند رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا ماندم. هفته بعد اجتناب کرده اند مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوهم را اجتناب کرده اند فرزندانم پنهان نکردم، هر ۲ می خواهیم بدانند پدربزرگشان فوت کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو می کنم حداقل اجتناب کرده اند اعماق خاطراتم او را بشناسند. صحبت اجتناب کرده اند در حال مرگ، در امتداد طرف مسکن، غیرعادی نیست، ویژه به ویژه کدام ممکن است کل جهان در یک واحد فاجعه همه گیر بی سابقه می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانم تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی کسب اطلاعات در مورد در حال مرگ، می زنیم می بینیم.

والدینی کدام ممکن است فرزندان را اجتناب کرده اند واقعیت در حال مرگ در اطراف می کنند

من می خواهم انصافاًً آگاهم کدام ممکن است بزرگترها تمایلی به صحبت با اشاره به در حال مرگ در برابر این کودکان ندارند (را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتناب کرده اند آن اجتناب می کنند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً به کودکان اجازه دریافت پذیرش در این گفتگوها را نمی دهند. می ترسند ناراحت شوند، بترسند هر دو اصلاً معنای در حال مرگ را نفهمند. تحقیق ای در سال ۲۰۱۴ بر ایده مصاحبه همراه خود پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان کودکان سه به همان اندازه شش ساله در غرب آمریکا تکمیل شد. تحقیقات آرم داده است کدام ممکن است امروزه برخی اجتناب کرده اند پیرمردها بر این باورند کدام ممکن است کودکان اجتناب کرده اند بلوغ عاطفی برای درک در حال مرگ برخوردار نیستند. موسسه خیریه بریتانیایی وینستون وایس تخمین می زند کدام ممکن است در بریتانیا هر ۲۲ دقیقه {یک کودک} یکی اجتناب کرده اند پیرمردها شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهد (حدود ۲۴۰۰۰ کودک در سال). به آگاه این موسسه، مشخص است کدام ممکن است خانوار ها ادامه دارد تمایلی به صحبت همراه خود فرزندان شخصی با اشاره به در حال مرگ ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دانند کودکان چگونه در حال مرگ را تحلیل می کنند. او در مقابل اینکه کودکان را راضی تدریجی کدام ممکن است در حال مرگ بخشی خالص اجتناب کرده اند مسکن است، آنها را اجتناب کرده اند این واقعیت در اطراف کرد.

امتحان شده برای دلیل آلی در حال مرگ برای جوانان

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تحقیقات آرم می دهد بهتر از راه برای دلیل در حال مرگ برای جوانان زیر شش سال، توسل به فرآیندهای آلی در هیکل است، سعی می کنم امتیازات را به صورت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن دلیل دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند واقعیت ها عدول نکنم. من می خواهم جستجو در کتاب هایی هستم کدام ممکن است به دوقلوهای ۴ ساله ام کمک تدریجی به همان اندازه در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقدان را بیشتر درک کنند. تحقیقات زیادی با اشاره به تأثیر فرزندپروری بر در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر کودکان انجام نشده است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، آنلاین موقعیت یابی های زیادی وجود دارند کدام ممکن است با اشاره به نحوه صحبت همراه خود کودکان با اشاره به در حال مرگ طرفدار می کنند، با این حال اکثر آنها قابل اعتقاد نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انبساط شناختی کودکان اهمیت نمی دهند. من می خواهم درخواستی را در توییتر کشتی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از کتاب مفید پیدا شد، با این حال این تقاضا بیش اجتناب کرده اند هر عامل آرم می دهد کدام ممکن است هیچ محتوای متنی مکتوبی برای کودکانی کدام ممکن است به طور ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول در پرونده در حال مرگ دخیل هستند {وجود ندارد}.

مشخص است کدام ممکن است درک ما اجتناب کرده اند در حال مرگ در کل زمان اجتناب کرده اند تذکر آلی تنظیم کرده است. قبلاً رئوس مطالب علمی در حال مرگ، ایست قلبی بود، با این حال امروزه تجهیزات ها می توانند اجتناب کرده اند ایست قلبی مجدداً استفاده کنند. سپس رئوس مطالب فوق اصلاح شد: “برداشتن ابدی همه عملکردهای کل ذهن، اجتناب کرده اند جمله ساقه ذهن.” در کشورهای غربی، در حال مرگ علمی تابع هشت شرط است: عدم پاسخ روانشناختی به محرک. عدم وجود هرگونه پاسخ حتی به دردناک ترین محرک ها؛ عدم تنفس شخصی به خودی برای حداقل کمتر از یک ساعت؛ عدم ورزش وضعیتی، بلع، خمیازه کشیدن هر دو ساخت صدا. توقف حرکت توجه، پلک زدن هر دو پاسخ مردمک. الکترومیوگرام تمیز حداقل ۱۰ دقیقه؛ عدم پاسخ حرکتی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تنظیم در شرایط فوق به مدت ۲۴ ساعت. با این حال ایده “متوفی” در سنت های تولید دیگری بالقوه است انتزاعی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حال تر باشد: برای مثال، برخی اجتناب کرده اند افراد اقیانوس آرام جنوبی می گویند کدام ممکن است حتی یک شخص خواب هر دو فرد مبتلا “بی جان” است. متعاقباً، یک شخص در گذشته اجتناب کرده اند در حال مرگ آلی صدها می میرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن می تدریجی.

کودکان در حال مرگ را درک نمی کنند

اولین باری کدام ممکن است کودک هایم متوجه شدند او “بی جان” است! چی یادم میاد؟ در حیاط پشتی یک جفت کفش بی حرکت دیدند. به من می خواهم اصرار می کردند کدام ممکن است بیدارش کنم: مامان هلش بده. تخصص بعدی در حال مرگ همسایه سالخورده ما بود، در گذشته اجتناب کرده اند فینال قرنطینه در سال ۲۰۲۰، را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک ها به مستعد ابتلا به با اشاره به ما شنیده بودند. یکی پرسید: خانم همسایه جایی گذشت؟ با این حال بلافاصله آن را فراموش کرد. با این حال این بار سوالات آنها ادامه دارد به نوک نرسیده است.

کودکان درکی اجتناب کرده اند در حال مرگ ندارند. در گذشته از دو سالگی، اگر خودشان شاهد ماجرا نباشند، می توانند وانمود کنند کدام ممکن است اصلاً در حال مرگ {وجود ندارد}. به معنای واقعی کلمه هستند کودکان به همان اندازه سه سالگی عامل زیادی با اشاره به در حال مرگ نمی دانند. آنها بالقوه است بافت کنند کدام ممکن است شرایط جدیدی تحمیل شده است، با این حال درک خاصی اجتناب کرده اند این ضعیف ندارند. شناخته شده به عنوان مثال، اگر یکی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} فوت تدریجی، بالقوه است اجتناب کرده اند پاسخ های عاطفی خانوار ناراحت شود.

تکنیک درک در حال مرگ برای جوانان در ۳ مرحله

در سال ۱۹۴۸، ماریا ناگی، روانشناس، تحلیلی اجتناب کرده اند پاسخ های حدود ۳۵۰ کودک بین ۳ به همان اندازه ۱۰ سال حاضر کرد کدام ممکن است امروزه به طور فشرده مورد استناد قرار خواهد گرفت. آرم دهید کدام ممکن است کودکان به همان اندازه روزی کدام ممکن است در حال مرگ را درک کنند، سه مرحله مختلف را پایین بالا می گذارند. کودکان سه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ ساله ادامه دارد بر این باورند کدام ممکن است در حال مرگ سفری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن باز می گردد. شاید متوجه شوند کدام ممکن است بزرگترها مثل یک عروسک اسباب تفریحی به موش پایین کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد یک بار دیگر معلوم شده است هر دو مثلاً پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرشان به حداقل یک بازدید کاری گذشت اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر برگشته اند. کودک های زیر ۵۰ سال نمی دانند چگونه اجتناب کرده اند هم کنار شوند به همان اندازه بفهمند بی جان ها مکان می الگو. آنها در حال مرگ را به صورت فیزیکی هر دو دقیق می اندازند، مثلاً به طور معمول است در نظر گرفته شده می کنند مشابه “خواب” است. درک ایده “تداوم” برای او یا او سخت است. تحقیقات ناگی آرم داده است کدام ممکن است کودکان معتقدند در حال مرگ موقتی است. آنها ایست قلبی را درک می کنند، با این حال معمولا {نمی توانند} روی بیش اجتناب کرده اند یک ایده در یک واحد زمان هدف اصلی کنند، متعاقباً آنها تداوم در حال مرگ را درک نمی کنند. کودکان سعی می کنند اصرار را همراه خود دلایلی مشابه “بهشت خیلی در اطراف است” هر دو “در تابوت محکم تر اجتناب کرده اند کدام ممکن است بی جان ها برگردند” توجیه کنند. آنها در حدود شش سالگی به طور منظم متوجه عدم امکان در حال مرگ شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم دلیل برای بی نظیر را درک کردند: اجتناب کرده اند بازو دادن انجام هیکل در نتیجه در حال مرگ تبدیل می شود.

چرخه ناراحتی در بزرگسالان درست مثل چرخه سوگ در کودکان است

دردناک ترین راه برای من می خواهم این بود کدام ممکن است به فرزندانم بگویم: مطمئنا، پدربزرگ خواهید کرد بی جان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری برنمی گردد. وقتی می میرد هیچکس برنمی گردد، با این حال ادامه دارد قادر نیستم کسب اطلاعات در مورد جابجایی پدرم دائمی صحبت کنم. به نظر می رسد مانند است فرزندان من می خواهم اکنون حاوی ایده تداوم در حال مرگ هستند، چیزی کدام ممکن است باید همراه خود صحبت همراه خود آنها به خودم یادآوری کنم. پدرم برنمی گردد. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم چرخه ناراحتی در بزرگسالان به همان اندازه حدودی شبیه به چرخه ناراحتی کودکان است. مرحله یک ناراحتی است. مناسب مشابه کودک‌هایی کدام ممکن است زاویه خودخواهانه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می‌کنند هر اتفاق بدی لزوماً تقصیر آنهاست، خودم را سرزنش می‌کنم کدام ممکن است نیاز می‌کردم تا حد زیادی همراه خود پدرم تصمیم می‌بدست آوردم… کاش او را تربیت می‌کردم. ما نیز این مسیر عذاب‌آور را یکپارچه می‌دهیم، به خودمان شک می‌کنیم، اجتناب کرده اند شخصی سوءاستفاده می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می‌کنیم بافت عدم شخصی را مدیریت کنیم. کودکان همین کار را می کنند، ۹ تنها برای به بازو انتقال مجدد مدیریت، اما علاوه بر این به این علت کدام ممکن است چرخه ارجاع آنها به همان اندازه سن شش هر دو هفت سالگی فوق العاده منع شده است. آنها به سادگی دنیا را اجتناب کرده اند منظر خودشان می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد نمی دانند کدام ممکن است اشخاص حقیقی مختلف بالقوه است مسائل را خاص ببینند.

تجارب در حال مرگ کودکان نسبت به قبلی تنظیم کرده است

در خانوار های امروزی، تخصص در حال مرگ نسبت به قبلی فوق العاده تنظیم کرده است، از متنوع اجتناب کرده اند کودکان به همان اندازه سنین بهتر هیچ یک اجتناب کرده اند بستگان سطح یک شخصی را اجتناب کرده اند بازو نمی دهند. نگاه به گذشته، {به دلیل} نرخ بالای در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید این واقعیت کدام ممکن است تا حد زیادی افراد بر تأثیر بیماری {در خانه} جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دادند، در حال مرگ واقعاً بخشی اجتناب کرده اند مسکن روزمره بود. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است افراد عموماً در اجتماعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های عظیم مسکن می‌کردند، کودکان به ناچار بخش مهمی اجتناب کرده اند مراسم تشییع جنازه بودند. با این حال چون آن است خانوار ها اجتناب کرده اند هم می پاشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن تمدید شده تر تبدیل می شود، همه عامل تنظیم کرده است. امروزه متنوع اجتناب کرده اند این آیین های عادی جای شخصی را به عادات جدیدی داده اند کدام ممکن است بر درک کودکان اجتناب کرده اند واقعیت در حال مرگ تأثیر می گذارد. کودکان معمولاً تنها روزی ایده در حال مرگ مداوم را درک می کنند کدام ممکن است دلشان برای شخص بی جا خوب شود. این موضوع روزی کدام ممکن است کودکان به طور مستقیم در حال مرگ یک شخص را تبصره نمی کنند، پیچیده تبدیل می شود. دلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک فضا بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ افرادی که نه اغلب به آنها بالا می زنیم سخت است، از تصور “نوستالژی” روزی کدام ممکن است شخص در همه زمان ها در مسکن {یک کودک} نیست، غیرقابل دستیابی است. درک کودکان اجتناب کرده اند در حال مرگ عمدتاً همراه خود گفتگوهای آنها همراه خود بزرگسالان تعیین کنید خواهد گرفت. در کل این گفتگوها، آنها جایگزین خواهند داشت به همان اندازه سؤالاتی بپرسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شوند کدام ممکن است بالقوه است بیش اجتناب کرده اند یک پاسخ برای سؤالات آنها فکر می کنند در حال مرگ وجود داشته باشد. گفتگوهایی اجتناب کرده اند این بازو به کودکان می آموزد کدام ممکن است در عین اعتقاد به توقف عملکردهای آلی، می توان به مسکن پس اجتناب کرده اند در حال مرگ نیز اعتقاد داشت.

برگردید به صحبت های کودکانه با اشاره به در حال مرگ پدربزرگ

“شاید وقتی افراد می میرند، به ماه می الگو. خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید نانا به ماه گذشت است؟”

اگرچه ترجیح می دهم ادراک کنم کدام ممکن است مطمئنا، بالقوه است پدرم (نانا) به ماه گذشت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا ما را تماشا تدریجی، با این حال من می خواهم دوری می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی نمی گویم.

“ماه چگونه سر خورد؟” موشک استفاده؟ {چه کسی} موشک را کشت؟

– خب یکی وارد میدان تبدیل می شود: خب شاید خلبان داشته باشد.

اشکال را بین خودشان رفع کنند. اینجوری دستی تر به تذکر میرسه من می خواهم چیزی نمی گویم، با این حال بگذار بخوابند. در تاریکی اتاق دراز می کشم. اجتناب کرده اند این داروها به آن است چرخ می زنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنم به گره کوری بیندیشم کدام ممکن است فناوری به فناوری در تمام موضوع های ادیان ما منتقل شده است، تارهایی مشابه دستبند. تارها مثل عشقی کدام ممکن است به هم داریم می پیچند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می پیچند، حتی وقتی عاشق نیستیم، حتی وقتی چیزی در موردش نمی گوییم. نفس عمیقی کشیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودم پرسیدم خواه یا نه این ساده یک فانتاسم است هر دو تنها راه برای مواجهه دقیق همراه خود غم های من می خواهم این رویای جادویی غیرقابل دستیابی است، این دنیای جادویی کدام ممکن است فرزندانم را در حافظه من می خواهم خشمگین کرد. روزی کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کردم به فرزندانم کمک می‌کنم به همان اندازه ایده در حال مرگ را درک کنند – چون اکنون می‌دانم کدام ممکن است چقدر در انبساط خالص آنها اهمیت دارد – به طور منظم متوجه شدم کدام ممکن است شاید سؤالات آنها در برخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوهم به من می خواهم کمک تدریجی. بالقوه است نتوانم همراه خود اطرافیانم به همین تعیین کنید به اشتراک بگذارم.

به نقل اجتناب کرده اند: آنلاین موقعیت یابی مترجم / توسط پراگیا آگاروال / مترجم: عرفان قدری / مرجع: ایان

انتهای پیام