کشت مکانیزه ۱۰۰ نسبت مزارع ذرت علوفه‌ای در تایبادایسنا/خراسان رضوی سرپرست جهاد کشاورزی تایباد اظهار داشت: همراه خود آموزش‌های {انجام شده} برای کشاورزان در راستای صرفه‌جویی در بلعیدن آب در جاری حاضر ۱۰۰ نسبت مزارع ذرت علوفه‌ای {در این} شهرستان به صورت کشت مکانیزه انجام می‌شود.

جواد اعتضادی در اظهار داشت‌وگو همراه خود ایسنا اظهار کرد: ذرت علوفه‌ای یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند محصولات زراعی استراتژیک بوده کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به کاهش نزولات جوی متفاوت مناسبی برای علوفه به شمار می‌آید.

وی افزود: اکنون ۲۱۰۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت ذرت علوفه‌ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه چهارم استان را پس اجتناب کرده اند جغتای، مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیشابور به شخصی اختصاص داده است. کشت این محصول به ۲ فرآیند صورت می‌گیرد کدام ممکن است کشت اول آن اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ماه در درجه ۵۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اول اردیبهشت یکپارچه دارد. درو کردن آن نیز اجتناب کرده اند ۱۵ تیر ماه آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اول مرداد می تواند داشته باشد.

اعتضادی زمان کشت دوم این محصول را پس اجتناب کرده اند درو کردن گندم عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کرد: بسیاری از اینها کشت اجتناب کرده اند ۱۰ تیر ماه تحریک کردن می‌شود کدام ممکن است به همان اندازه اول مرداد یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن آن اجتناب کرده اند ۱۵ مهر ماه به همان اندازه ۲۰ آبان انجام می تواند.

وی خاطرنشان کرد: این محصول اجتناب کرده اند زمان کاشت به همان اندازه درو کردن زمینه اشتغال را برای ۱۲ نفرروز فراهم می‌تنبل. در سال زراعی جاری متوسط ارزش ساخت این محصول در هر هکتار ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد خالص برای کشاورز در هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌سوراخ بینی شده است.

سرپرست جهاد کشاورزی تایباد خاص کرد: کشت محصول پنبه همراه خود ۴۷۰ بهره‌بردار تا حد زیادی در دشت کاریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرت علوفه‌ای همراه خود ۲۴۵ بهره‌بردار در دشت کرات همراه خود فرآیند‌های نوین آبیاری توانسته به همان اندازه ۳۰ نسبت در بلعیدن آب صرفه‌جویی داشته باشد، ۲۰ نسبت ذرت علوفه‌ای ساخت شده بلعیدن دامداران شهرستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی به شهرهای فراگیر فرستاده می‌شود. علاوه بر این پنبه ساخت شده {به دلیل} عدم وجود تاسیسات تولیدی پنبه به تربت جام منتقل می‌شود.

شهرستان تایباد ۴۴ هزار هکتار درجه زیر کشت محصولات زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغی دارد کدام ممکن است ۳۲ هزار هکتار آن زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ هزار هکتار تولید دیگری باغی است.

انتهای پیام