«چهره پرداز» در بخش تهاجمی جشنواره میلنیوم بلژیکمستند «چهره پرداز» ساخته جعفر نجفی به بخش تهاجمی جشنواره بین‌المللی فیلم میلنیوم در ملت بلژیک راه کشف شد.

به گزارش ایسنا، سیزدهمین فاصله جشنواره در سراسر جهان فیلم مستند میلنیوم اجتناب کرده اند ١۵ به همان اندازه ٢٣ اردیبهشت در شهر بروکسل ملت بلژیک برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند  «چهره پرداز» به کارگردانی جعفر نجفی در بخش تهاجمی این جشنواره اصلی همراه خود تولید دیگری آثار به رقبا خواهد تیز کردن.

مستند سینمایی چهره پرداز حضور در جشنواره های بسیاری جهانی  جوایز اصلی جایزه صفحه بحث منتقدان (فیپرشی ) اجتناب کرده اند سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین جشنواره جهانی ایدفا هلند، بهتر از مستند جشنواره در سراسر جهان یاماگاتای ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از فیلم بلند پانزدهمین جشنواره در سراسر جهان سینما واقعیت را به بازو آورد.

انتهای پیام