چرا CICO چنین پیش بینی دقیقی برای کاهش / افزایش وزن دارد؟فرض کنید دو نفر (شخص A و شخص B) هستند که روزانه 1800 کالری می سوزانند. فرد A دارای مقدار زیادی کربوهیدرات برای استفاده برای انرژی و فرد B هیچ سوزاندن ندارد. به منظور بحث ، فرض کنیم که شخص A از کربوهیدراتهای موجود برای تمام انرژی خود و شخص B از ذخایر چربی منحصراً برای انرژی استفاده کرده است.

شخص A می تواند 625 گرم از آن را بسوزاند "چیز" (625 گرم کربوهیدرات در 4 کالری در گرم) ، در حالی که شخص B تنها 300 گرم از مواد (300 گرم چربی x 9 کالری در گرم) را می سوزاند. با وجود سوزاندن کالری دقیقاً یکسان ، کل جرم مورد استفاده تفاوت قابل توجهی داشت. چگونه می توان این تفاوت جرم را از طریق کالری به طور دقیق پیگیری کرد؟

ارسال شده توسط / u / sapphireskyz
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید