پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری


مهندسی عمران و توسعه پایدار (همه جهت ها)

مهندسی سازه، زلزله و بهینه سازی لرزه ای

معماری و توسعه پایدار (همه جهت ها)

برنامه ریزی، مدیریت، طراحی و منظر شهری

مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری

مهندسی محیط زیست و محیط شهری

مدیریت ریسک و بحران و راههای ایجاد یک مدیریت جامع بحران

هنر و توسعه پایدار

فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری

مرمت بافت ها و بناهای تاریخی

مدیریت گردشگری و توسعه پایدار شهری

مدیریت پروژه، اقتصاد و کارآفرینی

مهندسی شهری و توسعه پایدار شهری