پرونده گازرسانی به روستاهای خراسان جنوبی امسال بسته تبدیل می شودایسنا/ خراسان جنوبی مدیرعامل نمایندگی سوخت خراسان جنوبی اجتناب کرده اند فینال سطوح عملیات گازرسانی به روستاهای این استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: طی تعدادی از ماه بلند مدت تمامی روستاهایی کدام ممکن است قابلیت گازرسانی دارند به جامعه سوخت خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات متصل خواهند شد. تامین سوخت روستاهای با بیرون سوخت خراسان جنوبی تعطیل تبدیل می شود.

آقای محمود الهاشمی همین الان یکشنبه ۲۷ فروردین ماه در مخلوط اصحاب رسانه ادعا کرد: سوخت خالص در جاری حاضر ۱۶۳۳ روستای استان همراه خود جمعیتی بیش اجتناب کرده اند ۹۱۲۰۰ خانواده را محافظت می دهد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: همراه خود امتحان شده کارگران نمایندگی سوخت، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانواده خراسان جنوبی اجتناب کرده اند نعمت سوخت خالص بهره مند شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازرسانی به روستاهای کم گروه نیز در جاری انجام است. نوک سطوح.”

مدیرعامل نمایندگی سوخت خراسان جنوبی اظهار داشت: سال قبلی ۲۳۲ روستا به جامعه سراسری سوخت خالص وصل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایان اشاره کردن است همراه خود ملاحظه به بازدید شهریورماه رئیس جمهور به خراسان جنوبی، ۱۶۹ روستا در کمتر اجتناب کرده اند ۶ ماه گازرسانی شدند. ۱۴۰۰. اقدام جهادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب نمایندگی سوخت استانداری هدف رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت اجتناب کرده اند ریاست جمهوری.

وی همراه خود دقیق اینکه طی سه سال قبلی تمام شهرهای استان تغییر به سوخت شده است، تصریح کرد: در سال های فعلی شاهد انبساط بی سابقه گازرسانی {در سراسر} استان بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع همراه خود پایان دادن تعهد های توسط دست اجرا، ۱۰۰ سهم گروه کشاورزی خراسان جنوبی تحمل محافظت سوخت خالص قرار خواهند گرفت.»

الهاشمی اظهار داشت: هم اکنون ۷۰۵ روستای مرزی خراسان جنوبی تحمل محافظت سوخت خالص قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت گازرسانی روستاهای مرزی استان نیز سریع بسته تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: باعث خوشحال از است کدام ممکن است ۲ سال متوالی بیشترین میزان گازرسانی کشاورزی در بین نمایندگی های سوخت قلمرو ای به تماس گرفتن نمایندگی سوخت خراسان جنوبی به سند رسیده است.

مدیرعامل نمایندگی سوخت خراسان جنوبی افزود: همراه خود گازرسانی به ۲۳۲ روستای خراسان جنوبی طی سال ۱۴۰۰، بیشترین سهم گازرسانی کشاورزی برای دومین سال متوالی به تماس گرفتن این نمایندگی سند شد.

وی اظهار داشت: سال قبلی علاوه بر این حاضر ارائه دهندگان باکیفیت به مشترکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازرسانی مستمر {در سراسر} استان، ۲۳۲ روستا همراه خود گروه بیش اجتناب کرده اند ۳۶۰۰ خانواده تحمل محافظت سوخت خالص قرار گرفتند.