پایان دهمین جشنوارا، راهنمایان ایران، با معرفتی نفرات برتربرگزیدگان صحنه پایان دهمین جشنوارا مرشدان پیتر ایران معرفتی شادند.

به نام گازارش ایسنا و انتقال از فدراسیون و رازش حی زورخانه ای و کشتی پهلوانی; دار این که در تالار اندیشه، حوزه هنری وقیع، تهران، برگزار شاد، سید حمید سجادی، وزیر ورزش و گوانان، پولادگیر، معاون توسعه ورزچ قهرمانی و حرف وزارت ورزچ و گوانان، گوئلهرز راسش و. سرشاه قوان، سرشاه فرشه قوان وارش حی زورخانه ای و کشتی پهلوانی، سبزواری نایب رییس فدراسیون، مالک دبیر گل فدراسیون، نوروزی رییس فدراسیون پازشکی ورزشی، میرجلیلی رییس صادق سازمان شاهر-بسیج ورزه. -ایستان سردم داران زورخانه، پشکسوتان، قهرمانان و زورخانه داران با حضور دشتند.

بیر هومین اساس محسن بحریان (فارس) و محمدرضا حسن پور (خراسان جنوبی) توانسند سردم سلام زرین دوره جشنواره کجاست؟

دربخش من سنی و شاهنامه خوانی را زد ابوالفضل غلامی (خراسان رضوی)، رمضان علی باقرزاده (خراسان رضوی)، محمدعلی اسدی (اصفهان)، سید ضیاءالدین میرشکی (لرستان)، بهمن جتافر (زنجان)، سردم سیممین محربهان و علی (علی) محمد عابدینی (آذربایجان شرقی) دیپلم افتخار که بخش رااز کارند خوبی است.

در بخش ضرب نوین و کلاسیک آور محمدرضا حسن پور (خراسان جنوبی) ۱۹ تا ۳۰ سال و محسن بحریان (فارس) ۳۱ تا ۴۰ سال که سردم با آنها زرین شادند را به دست آورد.

علی ملکی نژاد (تهران) ۱۹ تا ۳۰ سال، محمد گلستانی (تهران) ۱۹ تا ۳۰ سال، رضا اکبری (مازندران) ۱۹ تا ۳۰ سال، سدالی تونگر (مرکزی) ۱۹ تا ۳۰ سال، بشیر ساق (اصفهان) ۱۹ تا ۳۰ سال ، تقی سعادت پور (مرکزی) ۳۱ تا ۴۰ سال ، محمدرضا نعمت لاهی (فارس) ۳۱ تا ۴۰ سال ، مرتضی شهری (خراسان رضوی) ۳۱ تا ۴۰ سال که با آنها سردم سیمین بخش نوازی نوین و آواز شادند کلاسیک را شکست داده است. موفق بوده است.

دیپلم افتخار بخش با نوازی نوین و آواز کلاسیک در نقش آن حسین تاجیک (تهران) ۱۹ تا ۳۰ سال، محمد حسن شهمیر (آذربایجان شرقی) ۱۹ تو ۳۰ سال، سهیل قاسمی (آذربایجان شرقی) ۱۹ تو ۳۰ سال، افشین یوسفی (آذربایجان مرکزی) ۱۹ ۳۰ سال، علی رضا نعمت الهی (فارس) ۱۹ تا ۳۰ سال، محمدرضا عباسیان (خراسان رضوی) ۱۹ تا ۳۰ سال، بهروز خلیل پور (بوشهر) ۱۹ تا ۳۰ سال، مهران فرهادی فر (خراسان رضوی و ۳۹ سال ۳۰) حاج رمضان نژاد (خراسان رضوی) ۳۱ الی ۴۰ سال شاد.

در بخش همنوازی، مرشیدی سردم، سیمین به گروه سبزوار عقیان ابوالفضل غلامی، جواد شکیبا، اسماعیل نورهنگ در نقش آستان خراسان رضوی و گروه همدان حمید عزیزی، مهدی یدالهی (همدان) و دیپلم حداد زاده.

ذمین جشنوارا مرشدانی پایاپای ایران با هدف ارتقای سطح هنری و موسیقی و بهره مندی از آن در کشور اصفهان، آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، فارس، مازندران، خراسان رضوی، زنجان، منطقه آزاد ارس حضور دارد. ، یزد، خراسان جنوبی و البرز در دبرخانه که جشنواره پایدار است، در فداسیون، رزاش، زورخانه، اول پردویدشتی.

در پایان و مرحله پایانی در جشنواره به عنوان صبح امروز سه شنبه همزمان با ولد با سعادت حضرت علی (علیه السلام) و رز ملی گرامیدشت، حرم بدر با حضور ۳۷ مرشد برتر کاشور، در تالار اندیشه، حوزه اسلام هنریجت سازمانی تبل.

دارین جشنواره مرشیدان ره مرحله پایانی دارد به مدت ۶ دقیقه در دو بخش ضربت نوازی سینتی و اداره آن حنرانمائی پرداختند و ۱۱ داور مطره کشور آواها و نواحی مرشد را مرد قضار. -دندان.

رومایی در نقش سارود ملی و زورخانه رازچ یعنی زورخانه آگرا آیین حی، یعنی وساطت جلسه قوانمردان ایران زمین و آگرا مرصادان بارتر، این گادت است، بخش های برنامه اختتامیه است.

PIAM END

سریعترین رژیم لاغری