پایان دادن بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ نسبت تغییر در معاونت املاک شهرداری تهرانمدیرکل درآمد شهرداری تهران اجتناب کرده اند انجام بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ درصدی واگذاری تصرف در شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، عرب در {پاسخ به} انتقاد اعضای شورای شهر در خصوص گزارش پولی شهرداری تهران، اظهار کرد: ضرر سند ارزش ها در شهرداری تهران همه وقت موجود بوده از ضرر بی نظیر در واحدهای عملیاتی است کدام ممکن است باید انجام دهند. آن را بیاور شهادت دادن کار با این حال به توضیحات مختلف تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شده است نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای دادن شهادت دادن جستجو در آنها بدویم به همان اندازه ارزش سند شود.

مدیرکل درآمد شهرداری تهران در خصوص عقب ماندگی شهرداری در زمینه واگذاری املاک ذکر شد: به شورای شهر قول می دهم در گزارش ماه دوازدهم همراه خود رقم بالای بالای ۱۰۰ درصدی در واگذاری املاک مواجه شوند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش املاک در وضعیت خوبی قرار داریم.این گزارش در طولانی مدت سال پولی حاضر شده است.

الصادقی در {پاسخ به} این اظهارات ذکر شد: در خصوص شفافیت خوب بار دلیل دهید کدام ممکن است چرا برخی اسناد {به روز} شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی خوب سال بسته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این تذکر را به شخص خاص می دهیم کدام ممکن است شفاف سازی تدریجی.

صفری معاون رئیس شورای شهر تهران در {پاسخ به} این اظهارات ذکر شد: شورای شهر نسبت به شفافیت ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار تهران در زمان حضور در مجلس شورای اسلامی روی این موضوع ظریف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این {اتفاق بیفتد}. ضرر سریع رفع ممکن است.»

انتهای پیام