پاکستان: افطار در مسجدی در پیشاور در ماه رمضان


شفقنا- ضیافت افطار در مسجدی در ماه مبارک رمضان در پیشاور، شمال غرب پاکستان. تأمین: news.cn

فراتر اجتناب کرده اند پاکستان: افطار در مسجدی در پیشاور در ماه رمضان اولین بار در خبرگزاری در سراسر جهان شیعه به نظر می رسد شد.