پارلمان اردن نیازمند ریختن فرستاده اسرائیل اجتناب کرده اند امان شد

حیف ما – نمایندگان پارلمان اردن اجتناب کرده اند مقامات خواستند در اعتراض به تجاوزات اسرائیل به بیت المقدس، فرستاده اسرائیل را اجتناب کرده اند امان ریختن تدریجی.

در لحظه دوشنبه مجلس نمایندگان اردن در اعتراض به تجاوزات اسرائیل به بیت المقدس نیازمند ریختن فرستاده رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند امان شد.

به گزارش خبرگزاری مناسب اردن، پارلمان اردن همراه خود حاضر یادداشتی به امضای ۸۷ مشاور به مقامات اردن در خصوص تقاضا ریختن فرستاده اسرائیل اجتناب کرده اند امان موافقت کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن نیز پیشتر مشاوره بود کدام ممکن است مقامات در لحظه کاردار سفارت اسرائیل در امان را برای کشتی پیام اعتراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار نسبت به حمله ها به مسجد الاقصی احضار خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند توقف بلافاصله این مراسم شد. حمله به مسجد الاقصی حمله ها

وی گفتن کرد کدام ممکن است امان روز پنجشنبه مونتاژ کمیته اتحادیه عرب برای مقابله همراه خود تجاوزات اسرائیل برگزار می تدریجی.

تأمین: MD Eastکمیته اتحادیه عرب مسجد الاقصی تجاوز اسرائیل به بیت المقدس فرستاده اسرائیل در امان ایمن صفدی وزیر امور خارجه اردن پارلمان اردن