ویدئو / خدمت مقدس هر دو دو سال غیبت؟


ویدئو / خدمت مقدس یا دو سال غیبت؟

اجتناب کرده اند افرادی که می گویند خدمت سربازی خوب خدمت مقدس {است تا} افرادی که در نظر گرفته شده می کنند بی اثر است، سربازی مجبور دو جنبه عقب کشیدن دارد. در واقع نظامیان این عبارت قهری را بیش از حد دوست ندارند. در وسط این طیف کسانی هستند کدام ممکن است استدلال می کنند کدام ممکن است نحوه برگزاری و اجرای این دوران باید تنظیم تنبل. شناخته شده به عنوان مثال طول آن را کاهش دهید و اجتناب کرده اند سربازان در خدمت به صورت ماهر و ۹ تنها شناخته شده به عنوان خوب نیروی بودجه قیمت بیشترین استفاده را ببرید. {در این} ویدئو سعی کردیم همراه خود گفتگو همراه خود انواع اجتناب کرده اند کادرها و انواع اجتناب کرده اند سربازان پادگان “۰۱” در یک واحد مونتاژ آموزشی نیروی دریایی حضور پیدا کنیم.

عکاس: اسماعیل گیلرخ، امید ابراهیمی / خبرنگار: محمدرضا نورمحمدیان / تدوین: امید ابراهیمی.