هیگواین: ممکن است خداحافظی نکردممهاجم آرژانتینی اظهارات پدرش با توجه به بازنشستگی شخصی {در تابستان} امسال را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید کرد تخصصی ایجاد می کند جاری حاضر قصد بازنشستگی ندارد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند اسپورت، در روزهای جدیدترین پدر گونزالو هیگواین همراه خود تخلیه کامنتی گفتن کرد که تابستان بلند مدت هیگواین اجتناب کرده اند فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

مهاجم آرژانتینی تخصصی ایجاد می کند اینترمیامی ورزشی می تنبل این اتهامات را رد کرد. او اظهار داشت: «ممکن است به هیچ وجه {در تابستان} خداحافظی نکردم. اگر چنین تصمیمی بگیرم خودم گفتن می کنم. ممکن است در شرایط خوبی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اجتناب کرده اند فوتبال خداحافظی کنم.

هیگواین شکسته نشده داد: متأسفانه صحبت های ممکن است خطا فهمیده شد، ممکن است به هیچ وجه به پدرم نگفتم که ادعا به خداحافظی کنم، او حرف های مرا به بدترین تعیین کنید بالقوه درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را منتقل کرد، ممکن است همراه خود اینتر میامی قرارداد دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از انتخاب را خواهم گرفت. بعد اجتناب کرده اند آن.”

انتهای پیام