هواشناسی ایران ۲۴/۰۱/۱۴۰۱; بارش ۵ روزه در برخی عوامل ملت / کاهش آلودگی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار پیش سوراخ بینی تبدیل می شود


گروه هواشناسی بر مقدمه پیش سوراخ بینی کاهش آلودگی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در ملت اجتناب کرده اند همانطور که صحبت می کنیم به همان اندازه یکشنبه هفته بلند مدت بارش لحظه ای باران، رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر خبر داد.تأمین: تسنیم

معمولی امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: