هشدار نارنجی خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند در خوزستانایسنا/خوزستان وسط سراسری پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار فوری کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند هواشناسی خوزستان همراه خود پیش‌سوراخ بینی خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استاندارد هوا، هشدار مرحله نارنجی صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در هشدار مرحله نارنجی شماره ۴ امشب (۸ اردیبهشت‌ماه) وسط سراسری پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار فوری کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند هواشناسی خوزستان آمده است:

“توضیح دادن شرایط جوی مورد پیش بینی: پیرو هشدار زرد شماره ۳ مورخ ۷ اردیبهشت‌ماه، بالا بودن ضرایب ناپایداری سبب تندباد دوم‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز همرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دید افقی وکیفیت هوا به طور قابل توجهی در روز جمعه می تواند.

زمان آغاز: اواخر پنجشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه

زمان نوک: اوایل روز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه

نوع مخاطره: رخداد کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند

قلمرو تأثیر: غرب، جنوب، جنوب غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط استان خوزستان

تأثیر مخاطره: کاهش دید افقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش غلظت آلاینده‌های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند

پیشنهاد: مبتلایان تنفسی، اشخاص حقیقی سالخورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان اجتناب کرده اند تردد بی معنی خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین احترام تمهیدات اجباری را به کار گیرند.”

انتهای پیام