هشتمین کنوانسیون در سراسر جهان سالانه مهندسی عمران، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی


یکی اجتناب کرده اند بهترین، معتبرترین، مشترک ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده ترین گردهمایی های سالانه آموزشی فعالان آموزشی، پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی در بخش های عمران، ساختار، شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست خاورمیانه همراه خود حضور اساتید عالی در سراسر جهان

**** مهلت کشتی مقالات به همان اندازه ۲۰ اردیبهشت ****

——————————————————

* چاپ رایگان کلیه مقالات برگزیده شده کنگره با بیرون خواستن به انتخاب کردن مجدد در مجلات آموزشی، پژوهشی، تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ISI را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلات حامی کنگره. *

** شهادت دادن کنوانسیون های در سراسر جهان اجتناب کرده اند آکادمی های در سراسر جهان **

*حاضر شهادت دادن قبولی سریعتر برای داوطلبان آزمون دکتری برای مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره بالا نامه*