نمادهای تاریخی خزر نماد اجتناب کرده اند شرافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصالت مردمان این قلمرو داردایسنا/ کاسپین ولی قزوین ذکر شد: الگوی های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای تاریخی {در این} استان نماد اجتناب کرده اند عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصالت مردمان این قلمرو دارد.

محمدمهدی علایی شامگاه چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه در مراسم افتتاحیه نخستین «خانه ایرانی» قزوین {در خانه} تاریخی زعیم تصدیق شد: یکی اجتناب کرده اند امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سود کاملاً استان قزوین، عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت . شهرت این استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت مردمان آن.

وی افزود: الگوهای باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای تاریخی {در این} استان حکایت اجتناب کرده اند کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصالت مردمان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلما خانه های تاریخی {در این} قلمرو حکایت اجتناب کرده اند اصالت سنت اصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق خوشحال از فرزندان پیشین دارد. این سرزمین.”

استاندار قزوین خاص کرد: میزان بهره مندی اجتناب کرده اند این سود در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان استفاده از اجتناب کرده اند آن به همت مسئولان، پختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر آنها تعیین می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا آنچه باید در اصل کار مدیران قلمرو باشد خاص است. در وهله اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً راه اندازی شد توانمندی های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس استان کدام ممکن است ممکن است به بهبود مالی در کنار همراه خود دستاوردهای باکلاس منجر شود.

وی افزود: در بخش مدیریت شهرستان، بهبود گردشگری اطمینان حاصل شود که {اطلاع رسانی} سنت غنی این قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های مالی گردشگری در اصل کار قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است اقدامات مناسبی انجام شود.

علایی همراه خود ردیابی به اهمیت افتتاح این خانه تاریخی ذکر شد: در استانداری خانه های مشابهی برای جایگزین های تولید دیگری موجود است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها استفاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی باید استفاده از شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مناطق باید به صورت مجموعه ای باشد. ” آثار باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی استان به مردمان می رسد.

انتهای پیام