نصیر احمد فائق: حمله پاکستان نقض بدیهی اصول در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز به افغانستان است خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- نصیر احمد فائق، مشاور افغانستان در گروه ملل متحد حمله ها اثیری پاکستان را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است این اقدام در موجود در افغانستان نقض تمامیت ارضی این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض بدیهی اصول در سراسر جهان است.

به گزارش شفقنا، ناصر احمد فائق در ادعا ای در پاسخ به حمله ها پاکستان به ایالت های خوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنر کدام ممکن است در نتیجه کشته شدن غیرنظامیان اجتناب کرده اند جمله خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان شد، این اقدام را از نزدیک محکوم کرد.

او می گوید کدام ممکن است حمله ها اثیری پاکستان به آلودگی افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان را نقض می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض بدیهی اصول در سراسر جهان است.

فائق در ادعا ای همراه خود تاکید بر راه رفع در عمق تر برای کشتی همراه خود تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​افراط گرایی ذکر شد: «کشتن غیرنظامیان خرس هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست.

وی اجتناب کرده اند پاکستان خواست به همان اندازه حمله ها را متوقف تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد.