نشست همراه خود موضوع “ایران هراسی در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان هراسی در ایران”


جلسه ای در مورد یک موضوع

نشست تحلیلی «ایران هراسی در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان هراسی در ایران» همراه خود حضور متخصصان ۲ ملت توسط خبرگزاری آوا در تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، پس اجتناب کرده اند مدتی کشمکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده دشمنان افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران برای تحمیل فضای “ترس ایرانی در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان – ترس در ایران” را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب روابط تاریخی، تمدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژیک ۲ ملت همراه خود سوء استفاده اجتناب کرده اند وضعیت پناهندگی، خبرگزاری صدای افغان (آوا) در تهران در این زمان پنجشنبه ۴ فروردین در نشستی همراه خود همین عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور مدیرکل خبرگزاری افغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط ورزش های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی تبیان، اعضای محل کار تصویر. در وسط تبیان تهران، فعالان، نخبگان، اساتید دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان مهاجرت افغانستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی به بازرسی این {وسوسه ها} پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاسازی کردند.

انتهای پیام