نبرد کاپیتان منفعت طلب در کشتی طوفانی فوتبال ایران!وضعیت حال فدراسیون فوتبال شبیه عالی کشتی رام نشده است کدام ممکن است کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنانش همراه خود سازهای شخصی ورزشی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است کشتی در گذشته اجتناب کرده اند حضور در ساحل استراحت واژگون شود.

به گزارش اسنا، فدراسیون فوتبال اجتناب کرده اند همه تذکر روزهای پرتلاطمی را سپری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است در در اطراف باطلی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عالی اجتناب کرده اند اعضا اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری قبلی را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید سرانجام لذت منتظر نباشد. این اتحادیه سرانجام در اطراف اجتناب کرده اند افکار نیست کدام ممکن است کار به جایی برسد کدام ممکن است عالی ضربه چکشی تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاباتی تولید دیگری رقم بخورد به همان اندازه اعضای اتحادیه این بار در انتخاب های شخصی {تجدید نظر} کنند.

تماشاگران فوتبال بافت کردند کدام ممکن است همراه خود اتفاق تذکر اعضای هیات رئیسه برای برکناری عزیزی خادم همراه خود هشت رای موافق اجتناب کرده اند هشت عضو حاضر، فدراسیون {به دلیل} حمایت اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اتفاقات عزیزی روزهای خوبی را ممکن است داشته باشد. عمر سرور کاهش خواهد کشف شد، با این حال این ساده عالی فانتاسم نپخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون می توان توجه انداز تیره ای برای وضعیت فعلی تفسیر کرد.

عزل خادم گران، مدیریت این اتحادیه همراه خود سرپرست لحظه ای، مبارزات خانه اعضا برای احراز پست های مختلف، امتحان شده خادم گران برای نشان دادن تخلف هیئت مدیره در کمیته اخلاق، حاضر مدارک تخلف به کمیته اخلاق، اقدامات برخی اجتناب کرده اند اعضا عزل ۴ نفر تولید دیگری اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری معاون رئیس بانوان به اتهام ورزش های بوتلگ مالی، حضور بوتلگ معاون رئیس اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم، عدم صنوبر حقوق مربیان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاتکلیفی با اشاره به مسابقات تدارکاتی گروه . برای جام جهانی بسته شدن حساب های فدراسیون {به دلیل} مشکلات مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تنها گوشه کوچکی اجتناب کرده اند مشکلات فدراسیون است کدام ممکن است فدراسیون را اجتناب کرده اند هدف اصلی بر این سیستم های مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت منحرف کرده است.

به معنای واقعی کلمه هستند فدراسیون فوتبال به بعضی جناح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شخص خاص در جایگاه شخصی جستجو در چیز خوب در مورد خصوصی شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ نشانی اجتناب کرده اند امتحان شده برای افزایش وضعیت حال فوتبال نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اجتناب کرده اند چنین موضوعی صحبت می کنند، ساده {در این} حد عبارات است

با این حال هدف اصلی بی نظیر مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبالیست ها روی گروه سراسری فوتبال ایران است کدام ممکن است در یک واحد سال بلند مدت خواستن به تامین دارایی ها پولی برای برپایی اردوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها صحیح دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر کسی به مشکلات فدراسیون ملاحظه می تدریجی. با این حال در شرایط حال همه عامل به هم درهم پیچیده است.

حتی اجتناب کرده اند دل این سیستم‌ریزی‌های گروه سراسری فوتبال، عده‌ای جستجو در امتیاز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تنظیمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات آتی جایگاهی برای شخصی قائل می‌شوند به همان اندازه تصویر عمومی خوبی اجتناب کرده اند شخصی بسازند. همراه خود این تفاسیر مهمترین دشواری در جاری حاضر ضعیف نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها پولی است کدام ممکن است همراه خود جابجایی بنده گران برای این قشر ضرر ساز شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه حال حداقل شبیه رئیس جمهور سابق {نمی توانند}. استفاده اجتناب کرده اند بودجه دولتی

در چنین شرایطی اولویت ها نسبت به بلند مدت گروه های سراسری فوتبال، فوتسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساحلی بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان در کلاس های سنی مختلف مرتفع است کدام ممکن است ۹ تنها حقوق ماهانه شناخته شده به عنوان خدمت اولین به اعضا صنوبر تبدیل می شود. گاهی بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها پولی برای گرفتن بلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در کشورهای همسایه برای دیدارهای تدارکاتی به راحتی در دسترس است نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع مربیان را نیز دلخور می تدریجی.

مجمع کلی فدراسیون فوتبال دهم خردادماه همراه خود موضوع رای گیری به عزل شهاب الدین بنده گران هر دو ماندن بنده گران برگزار تبدیل می شود. اگر خادم گران نگه دارد قطعاً مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران الاتحاد شرایط غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده ای را رقم خواهند زد کدام ممکن است باعث نابودی اصولاً فوتبال تبدیل می شود.

سرانجام می توان اظهار داشت کدام ممکن است کشتی EFA در دریای متلاطم حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای این کشتی همگی توجه پیش بینی توقیف کشتی اجتناب کرده اند عنان هستند. او {به سمت} مکان تعطیلات اعتصاب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین را اجتناب کرده اند بازو می دهد به همان اندازه همراه خود خیال دستی اجتناب کرده اند این مثال حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد دیر نیست کدام ممکن است این کشتی در گذشته اجتناب کرده اند حضور در ساحل استراحت در طوفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرداب گیر تدریجی.

انتهای پیام