نباید به گرانفروشی دامن زدایسنا/فارس استاندار فارس همراه خود ردیابی به مباحث درمورد به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث‌های ظریف‌ای کدام ممکن است در رسانه‌ها تحمیل شده است، اظهار داشت: درست در این لحظه باید منصفانه صدا باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایطی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی افراد خودمان به گرانفروشی دامن نزنیم. 

محمدهادی ایمانیه عصر یکشنبه ۱۱ اردیبهشت در پنجاه‌وهشتمین صحن علنی شورای شهر شیراز اظهار داشت: اینکه تصور کنیم برای برخی در عوامل مجلل شهر گرانی اندیشه در مورد به همان اندازه خرج تولید دیگری افراد شود، تصور اشتباهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شک نکنید افزایش قیمت در مجلل‌ترین نیمه شهر تاثیر شخصی را روی تولید دیگری عوامل شهر، اقشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد کدام ممکن است ربطی هم ندارند خواهد گذاشت. 

استاندار فارس همراه خود خاص اینکه سقف افزایش براساس عدد هماهنگی شده باشد به همان اندازه بتوان شهر را بیشتر مدیریت کرد، افزود: در اداره شهر شیراز مقیاس مختلف باید تجزیه و تحلیل بیشتری شود چون ۴۰ نسبت اجتناب کرده اند گروه استان در همین جا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله روی تولید دیگری عوامل استان تاثیر می‌گذارد. 

ایمانیه اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر تقاضا کرد کدام ممکن است یکصدا باشند به همان اندازه تصور مدیریت دوگانه در اداره شهر متصور نشود. 

مهدی طاهری، رئیس شورای شهر شیراز نیز {در این} باره اظهار داشت: کلاس ها متعددی برای مدیریت افزایش قیمت‌ها برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مصوبه نیز مواردی برای اصلاح اشاره کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده بر اینجا است کدام ممکن است توسعه به سمتی برود به همان اندازه اگر شبهه‌ای پیش آمده اصلاح شود. 

علاوه بر این {در این} مونتاژ ار متنوع اجتناب کرده اند کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگیان در همراه خود حضور استاندار فارس تحسین شدند.

انتهای پیام