منقل سوزی در یک واحد میوه فروشی در بجنوردایسنا/ خراسان شمالی صبح همین الان میوه فروچی در بجنورد به عمد به منقل کشیده شد.

مدیرعامل گروه منقل نشانی بجنورد {در این} خصوص به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت: ریختن مایعات به حالت اشتعال باعث منقل سوزی عالی میوه فروشی در بجنورد شد.

محمد حسن سهرگرد تصدیق شد: بامداد همین الان ساعت ۲:۲۲ همراه خود گفتن منقل سوزی در جاده بی تاپ بجنورد بلافاصله ۲ اکیپ منقل نشانی اجتناب کرده اند ایستگاه های ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ به محل حادثه اعزام شدند.

وی یکپارچه داد: نشت مایعات به حالت اشتعال در محل باعث تحمیل شعله از حداکثر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال سرایت منقل به مغازه مجاور وجود داشت کدام ممکن است همراه خود کمک منقل نشانان مهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفا شد.

مدیرعامل گروه منقل نشانی اجتناب کرده اند وجود جریان انرژی الکتریکی آسیب رسان {در این} مغازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد سیم های آن همراه خود درجه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرقه های فراوانی کدام ممکن است ممکن است باعث انرژی الکتریکی گرفتگی منقل نشانان شود، خبر داد.

وی وجود این جریان آسیب رسان انرژی الکتریکی در میوه فروشی را یکی اجتناب کرده اند سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات پیش روی منقل نشانان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: منقل نشانان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری لوله عمودی، جداسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصل جریان آب اجتناب کرده اند خطر انرژی الکتریکی گرفتگی جلوگیری کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری منقل را خاموش می تدریجی. همراه خود موفقیت پایان دادن شد.

انتهای پیام