منظور اجتناب کرده اند سدره المنتهی چیست؟


حیف ما – {پاسخ به} سؤالی با توجه به معنای «سدره المنتهی».

خوب پرس و جو: منظور اجتناب کرده اند سدره المنتهی که در قرآن آمده چیست؟

پاسخ تفصیلی:

به آگاه متخصصان زبان عربی، عبارت «سدراء» به معنای درخت پر اجتناب کرده اند برگ همراه خود سایه عظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصطلاح «سدرال منتهی» به درخت تنومند پر اجتناب کرده اند برگ همراه خود سایه عظیم در بالا اطلاق تبدیل می شود. سطح معراج فرشتگان، ارواح شهدا، علم انبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال مردمان، جایی کدام ممکن است فرشتگان پروردگار اجتناب کرده اند آنجا رفتن نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی جبرئیل (علیه السلام) نیز {در این} محل قرارگیری توقف کرده است. معراج. اجتناب کرده اند پیامبر صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم.

اگر چه قرآن سدرالمنتهی را دلیل نداده است، با این حال در روایات اسلامی دانستن درباره آن صحبت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب داده شده است، کدام ممکن است همگی این واقعیت را بدیهی می تدریجی کدام ممکن است این اصطلاح ساده خوب تشبیه است کدام ممکن است {به دلیل} ضعیف عبارات برای توضیح دادن چنین حقایق بزرگی به کار گذشت است.

در حدیثى اجتناب کرده اند پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که: «دیدم فرشته اى بر هر برگى ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداى تعالى را حمد مى کند» یعنى: دیدم فرشته اى بر هر برگ ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را حمد مى کند.[۱] در حدیث دیگرى منقول است که پیامبر اکرم صلى الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله فرمود: «به سدره المنتهى رسیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر برگى اجتناب کرده اند آن باقى ماند امتى اجتناب کرده اند امّتها»، یعنى: به سدره المنتهى رسیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدم. کدام ممکن است زیر سایه هر برگ، ملتی بود.»[۲]

این عبارات نماد می دهد کدام ممکن است سدره المنتهی ساده درختی روزمره نیست کدام ممکن است {در این} دنیا می بینیم، اما علاوه بر این به سایه عظیم نزدیک به خداوند (سبحان الله تعالی) ردیابی دارد کدام ممکن است فرشتگان بر برگها او را پاداش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت های صالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالح در زیر آن هستند.[۳]

در تفسیر المیزان صدره المنتهی آمده است: «در خصوص طبیعت این درخت چیزی در قرآن نیافتیم که دانستن درباره آن ذکر کرده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویی خداوند متعال. ” این نیمه دلیل داده نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او قصد داشت آن را بی حال بگذارد. جمله «آنچه کدام ممکن است ناحیه سدره را پوشانده باشد، چه پنهان است» (در صورتی کدام ممکن است مساحت سدره را پوشانده باشد) مؤید این ادعاست، از صحبت اجتناب کرده اند امری پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبهم است. در روایات اجتناب کرده اند سدره المنتهی به درختی بر فراز آسمان هفتم تعبیر شده است کدام ممکن است اعمال بندگان خدا (سبحان الله تعالی) در آن برتر {می رود}.[۴]

[۱] طبرسی، مجمع البیان، ذیل آیه ۱۴ سوره نجم، سدره المنتهی.

[۲] Nurul Heavyweights، جلد. ۵، ص. ۱۵۵.

[۳] تفسیر الگوی، ج ۱، ص ۱۳۸. ۲۲، ص. ۴۹۸.

[۴] سید محمد حسین طباطبایی، المیزان (تفسیر فارسی سید محمد باقر حمدانی)، ج ۱، ص ۱۳۸. ۱۹، ص. ۴۹.

تأمین: اسلام کوئست

تا حد زیادی اجتناب کرده اند شافاک ما بیاموزید: