معاون یوناما: وضعیت حکومت طالبان باقی مانده است مبهم است خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- موتا نادسون، مشاور ویژه گروه ملل متحد (یوناما) در افغانستان اظهار داشت کدام ممکن است گزینه ها کلیدی طالبان در کابینه متعهد شدن نمی شود، اما علاوه بر این در جای دیگر این گروه گرفته تبدیل می شود. او اظهار داشت کدام ممکن است وضعیت در حکومت طالبان باقی مانده است مبهم است.

به گزارش شفقنا افغانستان، وی این اظهارات را روز چهارشنبه (۱۷ جوزا) دقیق کرد. موسسه امور بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا بلند شد.

نادسون دریل اظهار داشت: «اجتناب کرده اند زمان تصاحب. [قدرت توسط طالبان]”وضعیت در مقامات مبهم است. آنچه ما دیدیم اینجا است کدام ممکن است گزینه ها بی نظیر در کابینه متعهد شدن نمی شود، اما علاوه بر این در جای عکس در ساختار طالبان گرفته تبدیل می شود.”

وی همراه خود ردیابی به نبرد اوکراین اظهار داشت: هیچ ارتباط مستقیمی بین نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه افغانستان {وجود ندارد}، با این حال قابل دستیابی است بر حمایت محله جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین داروها غذایی در افغانستان تأثیر بگذارد.

این مقام گروه ملل متحد با توجه به انتخاب طالبان برای تعطیلی مدارس دخترانه اظهار داشت کدام ممکن است این انتخاب بر عصر بلند مدت در افغانستان تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چرخه فقر {کمک می کند}.

او افزود کدام ممکن است همراه خود این گروه با توجه به محدودیت های طالبان برای تحصیل خانم ها صحبت می تنبل.

طبق وعده طالبان، مکاتب دخترانه {در سراسر} ملت پس اجتناب کرده اند ماه‌ها تعطیلی، در سومین سال شمسی، بازگشایی می‌شوند. با این حال وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش این گروه در شبیه به روز گفتن کرد کدام ممکن است مدارس متوسطه دخترانه به همان اندازه اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود.

در آن نقطه در ادعا ای اجتناب کرده اند سوی وزارت معارف طالبان آمده بود کدام ممکن است اگر لباس های شکل مدارس مطابق همراه خود اصول، آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت افغانستان طراحی شود، مدارس دخترانه خرس مدیریت طالبان بازگشایی خواهند شد.

انتخاب بدست آوردم مدارس دخترانه را تعطیل کنم فعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعالات منجر به افزایش آن شده است. مقامات طالبان در جاری حاضر خرس فشار محله جهانی {است تا} اجازه دهد مدارس برای زنان بالای صنف ششم بازگشایی شود.