مسجد نصیرالملک شیراز عموماً معروف به مسجد صورتی در ایران » گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار در آنلاین