مرغ توسط دست مرغداران ماند!دبیر صفحه بحث طیور گوشتی ذکر شد: همراه خود مازاد ساخت مرغ خوب و دنج مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ منجمد نیز به بازار تزریق شده است. به همین دلیل بازار تولید دیگری معنی فریب دادن مرغ تولیدی را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ را به کف دست مرغداران بسپارد.

پرویز فروغی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران اجتناب کرده اند پمپاژ مرغ به مرغداری ها خبر داد.

وی یکپارچه داد: در ساخت همراه خود مازاد ساخت مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است مرغ منجمد نیز وارد بازار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع باعث کاهش تقاضا برای مرغ خوب و دنج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ را به کف دست مرغداران سپرد.

دبیر صفحه بحث طیور گوشتی اضافه کرد: تاخیر در کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن نهاده های دام همچنان به قوت شخصی باقی است.

فروغی افزود: اگر نمایندگی پشتیبانی امور دام {در این} مورد وارد نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جوجه ها را برای ذخایر ملت خریداری نکند، فاجعه رخ می دهد.

وی همراه خود خاص اینکه توده ها این موضوع را پیگیری می کنیم با این حال متوجه شدیم کدام ممکن است ذخایر پر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر حیاتی است، افزود: باید برای این موضوع ذهنی کرد. مناسب است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند خواستن ملت عقب نشینی شد، با این حال تزریق مرغ منجمد به بازار نیز باعث اشباع شدن بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب مرغ منجمد اجتناب کرده اند سوی مردمان شد.

انتهای پیام