مرزهای شخصی را همراه خود حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات کلی مناسب کنیدسخنگوی اعتقاد سراسری اظهار داشت: جریان اصلاحات باید حدود شخصی را همراه خود رفتارهای حاکمیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات کلی بر ایده عالی رئوس مطالب خاص روشن تنبل.

محمدصادق جوادی حصار در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان مسلمان همراه خود خاص اینکه جریان اصلاحات باید رئوس مطالب روشنی اجتناب کرده اند شخصی حاضر دهد، گفت: بر ایده این رئوس مطالب، جریان اصلاحات باید همراه خود رفتارهای حاکمیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات کلی حدود شخصی را روشن تنبل. اصلاحات باید خاص تنبل کدام ممکن است چقدر همراه خود مطالبات کلی تنوع دارند، چقدر همراه خود آن مطالبات همپوشانی دارند، چقدر نسبت به مطالبات انتقاد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر این مطالبات را اصلا نمی پذیرند.

وی شکسته نشده داد: اقشار مختلف محله مطالبات شخصی را خاص می کنند، با این حال قابل دستیابی است برخی اقشار انگیزه ای برای خاص مطالبات شخصی نداشته باشند، متعاقباً اصلاحات باید محدوده بینندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است هایی را کدام ممکن است در جستجوی بدست آوردن به آن است هستند خاص تنبل. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم ادعا کردن اینکه ما باید پایین اوج هر مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه ای حرکت کنیم، عالی رفتار پوپولیستی است، از اجتناب کرده اند مکان بدانیم کدام ممکن است مطالباتی کدام ممکن است مطرح تبدیل می شود مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق مردمان است؟

این پرانرژی سیاسی خاطرنشان کرد: بعد از همه نباید بگوییم کدام ممکن است اصلاح طلبان صدای سکوت باشند. هر {کسی که} ادعایی دارد باید آن را خاص تنبل به همان اندازه مصالحه‌کننده به شما فرصت دهد تجزیه و تحلیل تنبل کدام ممکن است خواه یا نه اجتناب کرده اند آن اعلام کردن حمایت می‌تنبل هر دو خیر. در جاری حاضر همراه خود ملاحظه به گستردگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ابزارهای {اطلاع رسانی}، نمی توان اظهار داشت کدام ممکن است برخی تیم ها به صفحه بحث ورود ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} صحبت کنند، با این حال قابل دستیابی است تمایلی به خاص آن نداشته باشند.

سخنگوی حزب اعتقاد سراسری همراه خود خاص اینکه اصلاح طلبان باید عالی چارچوب نظری خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل محاسبه برای شخصی رئوس مطالب کنند، تصریح کرد: طبق این چارچوب نظری، اصلاح طلبان باید مثلاً بگویند کدام ممکن است می خواهند این ۵ گام را بردارند. {در این} صورت پروژه شخصی را در قبال محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت محله را نسبت به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز پروژه حاکمیت را نسبت به هر ۲ خاص می کنند.

جوادی حصار اظهار داشت: اصلاح طلبان باید مرزهای شخصی را همراه خود مخالفان خارج اجتناب کرده اند ملت ترسیم کنند. هم اپوزیسیون خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اصلاح طلبان اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم اصلاح امور صحبت می کنند. اپوزیسیون سرنگون شده می گوید جمهوری اسلامی خطرناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح طلبان می گویند منتقد جمهوری اسلامی است. متعاقباً اصلاحات باید حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرز شخصی را همراه خود این جریان خاص تنبل به همان اندازه مقامات، مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان برانداز مسئولیت اصلاح شخصی را بدانند. الان عده ای در اردوگاه اصلاحات صبح مانترا اصلاح طلبی می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظهر همراه با کودتاچیان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر ها قبر پدرشان را می گویند. چنین رفتاری مردمان را با توجه به اصلاح طلبان سردرگم می تنبل.

وی اظهار داشت: در پایان اصلاحات باید ابتدا رئوس مطالب روشنی اجتناب کرده اند شخصی حاضر دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بر ایده این به نظر می رسید تئوریک به نقد مقامات بپردازند.

انتهای پیام