مدیریت بیش اجتناب کرده اند مسئولان به در نظر گرفته شده گروه هستنددبیرکل مجمع بچه ها انقلاب اسلامی ذکر شد: باید اذعان داشت کدام ممکن است تعمیر سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مالی کدام ممکن است مانترا سال قبلی بود در حال حاضر به طور قابل توجهی محقق نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند امتیازات درمورد به تعمیر سبدها همراه خود اصلاح اصول روی حیله و تزویر می توان بر ساخت غلبه کرد.”

محمدجواد محمدی نوری در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، همراه خود ردیابی به مانترا ۱۴۰۱ ذکر شد: آنچه در تحریک کردن قرن جدید اجتناب کرده اند مسئولان پیش بینی داریم اینجا است کدام ممکن است مانترا مدیریت را در حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در تیتر خبرها محقق کنند. روزنامه ها، ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها». در واقع پیشبرد نخبگان در فروش پژوهش های آموزشی، بلند مدت امیدوارکننده ای را همراه خود بستگی به حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد بچه ها نوید می دهد. آینه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مدیریت به موضوع ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث اهالی اطلاعات نماد اجتناب کرده اند کنجکاوی آنان به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات حاکمیتی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل تصور برخی تحلیل پرهزینه، مدیریت بیش اجتناب کرده اند آنکه به در نظر گرفته شده گروه باشد به در نظر گرفته شده گروه است. مدیران اجرایی افسران

وی افزود: موضوعی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند دلسوزان انقلاب را درگیر می تدریجی، انتصاباتی است کدام ممکن است گاه لزوماً در نتیجه بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است مشکلاتی در پی داشته باشد کدام ممکن است همراه خود رفع این امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به متخصصان آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند در وظیفه های اجرایی کارآمد، تعمیر شود. محکم، سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرافراز.”

نوری تاکید کرد: بحث اشتغال، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شغلی سه محور بی نظیر مقامات سیزدهم است. باید اعتراف کرد کدام ممکن است تعمیر سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مالی کدام ممکن است مانترا سال قبلی بود در حال حاضر به طور قابل توجهی محقق نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند امتیازات درمورد به تعمیر سبدها ساخت همراه خود اصلاح اصول با کیفیت صنعتی قابل رفع است. آن را همراه خود دلسوزی، سازمانی، ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به افراد رفع کنید.

وزیر رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود قضایی همراه خود دقیق اینکه همراه خود وجود دارایی ها غنی ایران نخواهیم شد کاری برای جلوگیری اجتناب کرده اند مهاجرت نخبگان، بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله گران محلی انجام دهیم، تصریح کرد: ضعیف مدیران اجرایی در وسط های مختلف نابخشودنی است. چرا کدام ممکن است باعث شد ملت در بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت عقب نگه دارد. اقتصاد باید در انتخاب اول اذهان مسئولان باشد به همان اندازه اجتناب کرده اند تورم بالا، تورم غیر نسبتاً، عدم مدیریت دقیق در گلوگاه های صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات، نبود مشوق های ، مشکلات مسکن فقرا، افزایش بی رویه اجاره بها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری نفر جلوگیری شود. اجتناب کرده اند تولید دیگری مشکلات مالی

انتهای پیام