محققان بر این باورند کدام ممکن است سرعت صوت در مریخ کمتر اجتناب کرده اند سرعت پایین است


اخیراً داده ها توسط عالی واگن بدست آوردن کشتی شده است کدام ممکن است سرعت صوت در مریخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را نماد می دهد.

محققان آزمایشگاه پیشرانه جت ناسا همراه خود ارزیابی صداهای ضبط شده توسط مریخ نورد استقامت به نتایج جدیدی با توجه به سرعت صوت در مریخ کف دست یافتند. این سرعت {به دلیل} اتمسفر نازک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تمایز دی اکسید کربن در سطوح صدای کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حد است.

سرعت صوت شناخته شده به عنوان سرعت موج صوتی در ثانیه در یک واحد مایع رئوس مطالب تبدیل می شود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، پایین هر دو پایین استاندارد است. دانشمندان اخیراً صداهای ضبط شده در درجه مریخ را مورد تحقیق قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع کردند کدام ممکن است صداها {به دلیل} جو فوق العاده نازک همراه خود چه سرعتی در مریخ حرکت می کنند. علاوه بر این می توان اجتناب کرده اند این صداها برای بررسی تنظیمات فشار هوا {در این} سیاره استفاده کرد.

همراه خود کمک این صداهای ضبط شده می توان به حالت ارابه استقامتی نیز کف دست کشف شد. به طور گسترده سرعت صوت روی پایین حدود ۳۴۰ متر بر ثانیه است. با این حال در مریخ در قله کم سرعت به ۲۴۰ متر بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ارتفاعات ۲۵۰ متر بر ثانیه خواهد رسید. این ممکن است به طور فزاینده {به دلیل} جو خنک دی اکسید کربن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن بر سرعت صوت باشد. این در حالی است کدام ممکن است این پدیده قبلاً با بیرون تجزیه و تحلیل صداهای ضبط شده اختراع نشده بود.

عالی فضانورد Endurance در جاری حاضر در ماموریت های مریخ برای مکان یابی سیگنال های آب باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات در سیاره سرخ است. مریخ نورد در سال ۲۰۲۱ در نزدیکی دهانه لمس کردن به اینجا رسید. پس اجتناب کرده اند عالی سال کاوش در پایین در مناطقی یادآور جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب، مریخ نورد اکنون قصد دارد به محل لمس کردن شخصی بازگردد به همان اندازه تحقیقات بیشتری در دلتای باستانی انجام دهد.