محققان ایرانی سودآور به مانکن سازی ذهن در هنگام خواب شدند


محققان دانشکده اقتصادی امیرکبیر مدلی اجتناب کرده اند سطوح ذهن در کل خواب ابداع کرده اند. {در این} مانکن تمام سطوح ذهن در تکنیک خواب نماد داده شده است.

به گزارش سرویس خبری فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، سرمایه گذاری ای کدام ممکن است توسط محققان ایرانی به سرپرستی محمود علیپور اجتناب کرده اند دانشکده اقتصادی امیرکبیر بازسازی شده است، مانکن تعاملی حالات گذرا در فازهای خواب را همراه خود کمک علامت EEG قابل مقایسه با زمینه سیاه نامگذاری کرده است. رفتار نورون های ذهن در کل خواب به صورت تعاملی نماد داده شده است. علیپور کسب اطلاعات در مورد این سرمایه گذاری می گوید: این سرمایه گذاری اولین مانکن بازسازی شده در خصوص رفتار جامعه های عصبی ذهن در فاز خواب است کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند علامت EEG {انجام شده} است.

تاکنون، همه مانکن‌ها ساده چرخه‌های خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری هر دو چرخه‌های رویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیررویا را در رفتار ذهن فکر‌اند. با این حال در مانکن حاضر شده توسط محققان ایرانی، علاوه بر این چرخه های رفتارهای نوظهور، تمامی سطوح خواب در سیستم آلی شخصی تنظیمی ذهن نیز مانکن سازی شد.

به آگاه علیپور، همین سرمایه گذاری بخشی اجتناب کرده اند خوب سرمایه گذاری بالاتر برای تصور رفتارهای ذهن در مشکلات خواب است. مجری قالب افزود: برای مدلسازی تکاملی سطوح خواب انسان مفید ابتدا مورد نیاز بود مدلسازی تحقیقاتی انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این اندیشه پاسخ این است داد باید در مشکلات خواب اجرا شود. سهم تحقیقات پذیرفته شده با توجه به این مانکن سازی در بلند مدت ممکن است در پیش سوراخ بینی بروز ناهنجاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات در سطوح مختلف خواب کارآمد باشد.