مجلس قالب سراسری مدیریت یکپارچه سازی داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش را تصویب کرد


این سیستم مدیریت یکپارچه سازی داده ها تحمیل عالی موسسه مالی داده {خواهد بود} کدام ممکن است همه بتوانند اجتناب کرده اند آن استفاده کنند. به معنای واقعی کلمه هستند هدف این تعهد حاکمیت دیجیتال است کدام ممکن است در بلند مدت در نتیجه حاکمیت داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول خاصی برای ترکیبی آوری داده ها تدوین تبدیل می شود.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، قالب مدیریت یکپارچه سازی داده ها حدود ۶ ماه پیش تقدیم مجلس شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون این قالب در اصل کار صحن علنی قرار گرفته است. پس اجتناب کرده اند رای گیری، ۸۹ سهم اجتناب کرده اند نمایندگان کلیات را تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۱۹۹ رای تایید کردند. کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس نیز پس اجتناب کرده اند تدوین قالب اولین کدام ممکن است کلیات آن در فروردین ماه سال قبلی به تصویب رسید، مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هدف بی نظیر این قالب علاوه بر این یکپارچه سازی دانش، مدیریت دانش تجهیزات های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه سازی تمامی داده ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس معمول خاصی برای ترکیبی آوری آنها فکر تبدیل می شود.

بر مقدمه این قالب، شورای برتر دنیای آنلاین ما موظف به تشکیل کمیته سراسری داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش تبدیل می شود کدام ممکن است اعضای آن توسط شورای برتر دنیای آنلاین ما محدوده می شوند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است قالب عمومی تصویب شده است، نمایندگان نیز تمامی چرخ دنده را تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظر خواهند کرد.