مانکن سازی ذهن در سطوح مختلف خواب توسط محققان آموزشی


محققان دانشکده تجاری امیرکبیر سودآور به مانکن سازی حالت گذرای ذهن در سطوح مختلف خواب شدند.

به گزارش ایسنا، محمود علیپور، فارغ التحصیل دانشکده تجاری امیر کبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری ساختار «مدلسازی تعاملی حالت گذرا بین سطوح مختلف خواب همراه خود استفاده اجتناب کرده اند علامت EEG» اظهار داشت: خواب علت مهمی برای افزایش این چالش بود.

وی همراه خود دقیق اینکه دکتر هاشمی کلبایجانی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی دانشکده تجاری امیرکبیر ناظر این ساختار است، افزود: این چالش اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها مانکن تکاملی رفتار تعاملی جامعه های عصبی ذهن در سطوح مختلف خواب همراه خود استفاده اجتناب کرده اند نوار مغزی تک کانالی پایان دادن شده است.”

علیبور تصریح کرد: به همان اندازه به در لحظه مانکن‌های تعاملی رفتار مغزی تنها در چرخه‌های در یک روز واحد‌زمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش (چرخه‌های خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری، چرخه‌های رویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیررویا) مانکن‌سازی کرده‌اند. مانکن های حاضر شده {در این} تحقیق، جدا از پتانسیل شخصی مورد استفاده قرار گیرد در مانکن های سریدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولترادین، در موقعیت به مانکن سازی رفتارهای نوظهور فازهای خواب در سیستم آلی خودتنظیمی ذهن هستند.

به آموزش داده شده است وی، این چالش آغازی برای تعیین کنید‌گیری چارچوبی برای تحقیقات عظیم‌تر است کدام ممکن است در آن جستجو در مانکن‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی رفتارهای مغزی در مسائل خواب هستیم.

مجری اظهار داشت: برای این منظور ابتدا مورد نیاز بود مانکن سازی تکاملی سطوح خواب منصفانه انسان مفید تجزیه و تحلیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند موفقیت آمیز بودن آن جستجو در اعمال این اندیشه در مسائل خواب خواهیم بود.

علیپور خاطرنشان کرد: دقت باورپذیر این تحقیق نماد می دهد کدام ممکن است مانکن سازی رفتارهای دقیق ذهن بر مقدمه مانکن های پرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند حدس و گمان های بالقوه ممکن است به پیش سوراخ بینی بروز ناهنجاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل در سطوح مختلف خواب کمک تدریجی.

وی یکپارچه داد: در زمینه مونتاژ این چالش برای کاربردهای پزشکی، می توان همراه خود مانکن سازی از واقعی ریاضی پدیده خواب، داده ها می خواست ذهن را اجتناب کرده اند طریق لاله گوش به انگشت آورد.

مجری ساختار دانستن درباره فینال مورد چالش شخصی اظهار داشت: فازهای نیمه تجاری چالش را به بالا رساندیم.

وی همراه خود ردیابی به سود های این ساختار اظهار داشت: پیش سوراخ بینی سطوح خواب، پیش آگهی سطوح خواب، پردازش بلادرنگ الگوی برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش کمیت پردازش، حاضر فرآیند های نوین در استخراج وجوه برتری سطوح خواب اجتناب کرده اند نوار مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ۳ مانکن مختلف مانکن سازی رفتار ذهن در هنگام خواب اجتناب کرده اند عملکرد های این چالش بود.

علیبور مانکن سازی را اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها مانکن در زمینه مانکن سازی تکاملی رفتار تعاملی ذهن در سطوح مختلف خواب عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ارجاع به سیستم های قابل حمل مشابه با تلفن در کنار، نظارت مستمر بر وضعیت سلامت اشخاص حقیقی مفید اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی بروز برخی ناهنجاری ها مشابه با هیپوخوابی.

این محقق همراه خود ردیابی به کاربردهای این چالش اظهار داشت: این مانکن ممکن است در سیستم های قابل حمل تماشا بر سطوح خواب اشخاص حقیقی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی سطوح خواب برای کاربردهای پزشکی اطمینان حاصل شود که افزایش استاندارد خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند برخی ناهنجاری های مرتبط همراه خود خواب برای استفاده.

انتهای پیام