ماموریت آنلاین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای آمازون همراه خود پرتاب ۸۳ تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر تحریک کردن تبدیل می شود


آمازون قصد دارد همراه خود ماموریت کویپر منصفانه اپلیکیشن آنلاین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای ایجاد تدریجی. این سیستم ریزی همراه خود پرتاب ۸۳ تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر این نمایندگی همراه خود سه موشک مختلف تحریک کردن احتمالاً وجود خواهد داشت.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، آمازون این سیستم ریزی علاوه بر این آنلاین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای به تماس گرفتن ماموریت کویپر را تحریک کردن کرده است. این موشک اجتناب کرده اند راکت‌های Ariane Space، Blue Air را انتخاب کنید و انتخاب کنید United Launch Alliance برای کشتی تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر شخصی به مدار استفاده خواهد کرد.

طی ۵ سال، حدود ۸۳ تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر این نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سایر تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های ماموریت کویپر وارد مدار خواهند شد. صورت فلکی این سیستم ریزی شده این ماموریت برای ادغام کردن ۳۲۳۶ تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر است. به نظر می رسد مانند است آمازون میلیاردها دلار علاوه بر این این ماموریت کرده است. عمیق قراردادهای این نمایندگی ادامه دارد خاص نشده است. با این حال به آگاه شخصی آمازون، این نمایندگی بهترین کسب تجاری اتومبیل پرتاب را انجام داده است.

در ماموریت آمازون، انواع زیادی اجتناب کرده اند تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ها در مدار زیرین پایین قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین پهن باند همراه خود تاخیر کم را در اختیار مشتریان قرار می دهند. ظروف Project Kuiper علاوه بر این به راحتی در دسترس است مشتریان {خواهد بود} به همان اندازه ایستگاه ها را برای پیوستن به آنلاین بازرسی کنند. به نظر می رسد مانند است این ماموریت انصافاًً شبیه استارلینک باشد، با این حال ماموریت استارلینک چندین سال در گذشته اجتناب کرده اند ماموریت کویپر آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون حدود ۲۰۰۰ تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر را به مدار فرستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها به مشتریان را تحریک کردن کرده است.