لوله گالوانیزه | پول بانکی


یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند لوله های جوشی است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به تکنیک گالوانیزه شدن اجتناب کرده اند سایر لوله ها استحکام بیشتری دارد.

لوله گالوانیزه شناسایی های عکس نیز دارد کدام ممکن است به لوله سفید هر دو لوله گلخانه نیز شناخته شده است.

اکثریت اینها تیوب به ۲ دسته لوله های گالوانیزه خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج هر دو لوله های سفید سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی قطع تبدیل می شود کدام ممکن است تمایز آنها در مقالات مکان ۲۴ تیوب به تفصیل آمده است.

اجتناب کرده اند این لوله ها در گلخانه ها شناخته شده به عنوان اساس نرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صنعت انرژی الکتریکی نیز استفاده تبدیل می شود.

تامین کننده لوله فولادی ۲۴ لوله گالوانیزه در مقیاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضخامت های مختلف را حاضر می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را به کسب بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت تری راهنمایی می تدریجی.

تمایز گالوانیزه خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج

محصولات نوسازی شده اجتناب کرده اند گالوانیزه خوب و دنج اصولاً مورد استفاده قرار گیرد در اطراف های باز صحیح هستند، از فلز روی به همان اندازه حد امکان به نیمه مورد استفاده تأثیر می گذارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام بالایی تحمیل کرده است.

تمایز فوق العاده مهم تولید دیگری در ضخامت محصولات است به منظور که ضخامت قطعه در فرآیند اول اجتناب کرده اند ۱۰۰ به همان اندازه ۱۳۰ میکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فرآیند دوم این ضخامت کمتر اجتناب کرده اند ۲۵ میکرون است. محصول گالوانیزه خوب و دنج در مخالفت با خوردگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگ زدگی مقاوم است، در حالی کدام ممکن است محصول گالوانیزه خنک ساده {به دلیل} ضخامت کم روی در مخالفت با خوردگی مقاوم است.

محصول نیمه خوب و دنج ظاهری مات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مات دارد با این حال در فرآیند خنک قطعه به بازو آمده ظاهری انصافاً مشخص یعنی صاف دارد. این ۲ قطعه اجتناب کرده اند تذکر محل استفاده نیز مشخص هستند.

یکی اجتناب کرده اند عملکرد های خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم این لوله ها عدم خواستن به تجهیزات جوش برای نصب آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نصب لوله های گالوانیزه کافی است داروها هایی را کدام ممکن است در ابتدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتها نوسازی شده اند به هم وصل کنید.

پایپ ۲۴ سرمایه اعتقاد ممکن است

معمولی امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: