قیمت تصمیم؛ درست در این لحظه (شین بگ ۲۷ باردار بودن) | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان- قیمت های بازار برنج کابل را همراه خود دلیل دم آسست گذشته تاریخی گذاری می کنیم:

دلرخرید ……………… ۸۶.۹۰

۱_دالر فروچ …………………۸۷.۰۰

۱_ دالراسترالیا دانش ………. ۶۰.۰۰

۱_Dallar Australia Frosh …….. ۶۰.۵۰

۱_ دلر کانادای خورید ………. ۷۰.۰۰

۱_ Dalar Canaday Frosh ……… ۷۰.۵۰

۱_فرانک سویسکرید ……. ۹۳.۰۰

۱_Frank Swiss Froch …… ۹۳.۳۰

۱_یورو دانش ………………… ۹۶.۰۰

۱_ یورو فروچ ………………. ۹۶.۵۰

۱_پوند دانش ………………… ۱۱۳.۵۰

۱_ برکه کالا ………………. ۱۱۴.۰۰

۱_خراید درهم………………. ۲۴.۴۰

۱_ کالا درهم ……………… ۲۴.۵۰

۱_خرد ریال ………………… ۲۳.۲۰

۱_ Real Frosh ………………….. ۲۳.۲۵

۱_ لیره ترکی کسب …………. ۶۰۰۰

۱_ لیر ترکیه کالا ………… ۶.۱۰۰

در هزارتومان دانش ………………۳.۲۹

در هزارتومان کالا ………………۳.۳۰

در هزار کیلدار هندی دانش …….. ۱۱۴۰

در هزار کیلدار هندی کالا …… ۱۱۵۰

در هزار خیلدر خورد ………………….. ۴۸۸.۰۰

در هزارکلدار کالا …………… ۴۸۹.۰۰

دلر همراه خود کیلدر دانش ………………. ۱۷۷.۵۰

دلر به کیلدر کالا ……………… ۱۷۸.۶۰

تومان توسط دلر دانش …………………. ۲۶۶۰۰

تومان اجتناب کرده اند دلر کالا ………………… ۲۶۶۵۰