قاضی لبنانی: ریاض سلامه، آدم مدهم، نظر دادیک قاضی لبنانی سخنان داد که را با تفسیر و اظهار نظر حقوقی رئیس یک بانک مرکزی دارد که محله آدم میداد کجاست.

به نام گزارش ایسنا به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، غاده عون، قاضی لبنانی، خاطرنشان، کرد: با تفسیر و تفسیر حقوقی، ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان.

یک زائر لبنانی با گزارش منابع امنیتی پرچم های کردند امنیت امنیت قضیه کجاست حکم مدنی توسط قاضی غاده عون در منزل ریاض سلامه دارالربیعه رفتند صادر شد. اما او برادرزاده است.

منابع حقوق بشر، من قاضی لبنانی هستم، به نظرم صادرکننده حکم غیابی، رئیس بانک مرکزی، در کاشور، زیر ساوال، پرند.

منابع رسانه ای کرندند، غاده عون، دادستان، همه جبل لبنان، نامیتوند، حکم بازدشت، غیابی، ریاض سلامه را صادر کیند و کری که عون، میتوند انجم، داد با انسداد.

PIAM END

سریعترین رژیم لاغری