قادری: افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان کذب استعضوکمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی با تکذیب افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس گفت: با توجه به اینکه افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشابه افزایش حقوق دولت است. کارمندان در ابتدای سال ۱۰ درصد افزایش یافت و تاکنون بازیگران غیر از آن افزایش حقوقی دریافت نکرده اند.

جعفر قادری در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس در روزهای اخیر، گفت: افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان کذب محض است. حقوق نمایندگان مجلس نیز مانند سایر کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۰ درصد افزایش یافت و هنوز افزایش نیافته است.

وی با اشاره به لایحه قانون تناسب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری ​​و قطری گفت: در صورت تصویب این قانون، کارمندان دولت و نمایندگان مجلس مشمول این افزایش می شوند و تفاوتی بین آنها وجود ندارد. زیرا اساساً بین میزان افزایش حقوق بین نماینده و نماینده مجلس تفاوت وجود دارد که افزایش غیر نماینده و نه از سوی مراجع است.

قدری با بیان اینکه افزایش حقوق نمایندگان و کارمندان دولت یکسان است، گفت: من از مجلس حقوق نمی گیرم و حقوقم را دانشگاه شیراز می پردازد، اما تا جایی که می دانم افزایش حقوق است. از نمایندگان مجلس همین کارمندان دولت هستند و چیزی اضافه نشده است.

و این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با یادآوری اینکه حقوق نمایندگان در جلسه مشترک کمیسیون برنامه و رئیس مجلس تعیین می شود، اضافه کرد: حقوق کارمندان مجلس نیز در کمیسیون مجلس تصویب می شود و افزایش آن نیز به تصویب می رسد. در حقوق آنها ۱۰ درصد مانند کارمندان دولت بود.

انتهای پیام