قائم مقام دبیر کلینیک بهبهانایسنا/ خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان اجتناب کرده اند پیگیری قضایی حوادث رخ داده در درمانگاهی در بهبهان خبر داد.

دکتر ذکر شد. علی دهقانی: در پی تخلیه فیلم نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت منشی یکی اجتناب کرده اند درمانگاه های بهبهان در دنیای آنلاین ما، اصل بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری بلافاصله موضوع صادر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند دادگستری خوزستان، وی همراه خود بیان اینکه متهمان دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت شدند، افزود: قوه قضائیه تاب چنین تخلفاتی را در گروه ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مسئله این گونه برخوردهای ناشایست در چارچوب چارچوب برخورد می تواند. اجتناب کرده اند قوانین.”

الدهقانی اجتناب کرده اند مردمان خواست در مقابل جامعه های خبری معاند، موضوع را اجتناب کرده اند اطلاعات مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع قضایی موجود در ملت پیگیری کنند.

انتهای پیام