فوتبال خوزستان برای عده ای دلالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش شده است!ایسنا/ خوزستان این معلم فوتبال معتقد است فوتبال مردم خوزستان دلالی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال استان توسط دست عده ای است کدام ممکن است هدفشان واسطه گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت پول نقد است.

کریم شریفی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، کسب اطلاعات در مورد وضعیت فوتبال خوزستان اظهار کرد: نیروی کار فوتبال خوزستان سه مشاور در لیگ برتر انگلیس دارد، روزهای خوبی برای فوتبال خوزستان است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: علاوه بر این فلز کدام ممکن است فصل را همراه خود ویسی آغاز کرد، پس اجتناب کرده اند کسب نتایج ۹ چندان خوشایند، یک بار دیگر همراه خود جواد نکونام یکپارچه داد. همراه خود اضافه شدن تعدادی از شرکت کننده، این نیروی کار توسعه خوبی را طی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم اکنون برد سهم است.” آنها برای سومین سال متوالی می جنگند. در نظر گرفته شده می‌کنم اگر نکونام را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرشاسبی حمایت شوند، فلز می‌تواند یک بار دیگر به خطر بیفتد.

بقای نفت مسجد سلیمان در لیگ خواستن به معجزه دارد

این معلم فوتبال افزود: با این حال مسجد سلیمان نفت پس اجتناب کرده اند تنظیمات مکرر در ریاست کادر فنی برای تعدادی از روز به رضا مهاجری سپرده شد. شخصاً نفت در ابتدای فصل خوشایند بسته نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات پولی تا حد زیادی باعث شد نیروی کار خوشایند کار نکند. ذهنی اگر {نمی تواند} همراه خود این نیروی کار خوشایند کار تدریجی به {این دلیل است} کدام ممکن است این معلم نیروی کار را نبسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا آقای مهگیری مشکل می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندن در لیگ برتر معجزه تمایل دارد، همراه خود شرایط حال در نظر گرفته شده {نمی کنم} اینطور باشد. . او خواهد شد در لیگ نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده تدریجی مینت کاندیدای سقوط است، تا معجزه ای {اتفاق بیفتد}.

فوتبال اساس خوزستان راهش را گم کرد

وی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد وضعیت فوتبال خوزستان در دسته بی نظیر اظهار داشت: در تمام کلاس های اساس، شورای فوتبال خوزستان انجام خوبی داشت، با این حال اینکه شورای فوتبال کمیته فنی ندارد شخصاً باعث شد به همان اندازه فوتبال در لیگ برتر فوتبال خوزستان را در اختیار بگیرد. استان منحرف». فوتبال خوزستان خواستن به کمیته فنی محکم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف ساده برگزاری مسابقات نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف در فوتبال اساس خوزستان باید سازندگی باشد.

فوتبال خوزستان به حداقل یک نمایندگی دلالی تغییر شده است

شریفی اظهار داشت: در جاری حاضر مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در فوتبال خوزستان اجتناب کرده اند بین گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فوتبال این استان ساده استعدادیابی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص یابی نداریم. فوتبال اساس خوزستان کارگزاری شده است. در فوتبال اصولگرای اساس متاسفانه اجتناب کرده اند مربیان ناآگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی صلاحیت استفاده می کنند.

نیروی کار های بی نام بدترین ضربه را به نیروی کار فوتبال خوزستان زدند

وی افزود: فوتبال خوزستان کف دست به سختی اجتناب کرده اند فوتبال برزیل ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این استان معدن گیمرها است، با این حال متأسفانه {در این} استان می بینیم کدام ممکن است هرکس بخواهد دانشکده فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار های بی هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی شناسنامه راه اندازی تدریجی، قابل انجام است بدترین ضربه را به آن است وارد تدریجی. فوتبال خوزستان.» متاسفانه جایی برای مربیان سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان اولین این فوتبال در فوتبال خوزستان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصاً فوتبال خوزستان در اطراف اجتناب کرده اند افکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع بازیکنی به تماس گرفتن خوزستانی را در سایر نیروی کار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سریع در نیروی کار های تولید دیگری نخواهیم داشت. نیروی کار های خوزستانی همراه خود ضعیف شرکت کننده خوزستانی مواجه خواهیم بود

فوتبال خوزستان توسط دست عده ای همراه خود هدف دلالی

این معلم اظهار داشت: فوتبال خوزستان توسط دست افرادی است کدام ممکن است هدفشان دلالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت پول نقد است. فوتبال در خوزستان دفتر برخی اشخاص حقیقی شده است، متاسفانه اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان خوزستان نظارتی بر این موضوع ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصاً برای این اشخاص حقیقی خوب ارزش قائل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است به جای آن شرکت کننده سازی. ما همراه خود شعله ور شدن گیمرها مواجه شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است می بینیم کدام ممکن است مشاور ای در نیروی کار سراسری نداریم.

مربیان سازنده حمایت نمی شوند

وی اظهار داشت: ۳۰ سال است کدام ممکن است در خوزستان فوتبال کار می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیکنانی قابل مقایسه با اهل الشخاء، جهان کوهن، عادلی، جواد کوردونه، عبدالله نصری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تن فوتبالیست تولید دیگری را راه اندازی شد کرده ام، با این حال به نظرم هیچ معلم عکس نتوانسته تفریحی تدریجی. پس او را به درجه اول ملت بسپارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد دهنده نقطه ضعف اجرایی ما در فوتبال خوزستان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مربیان سازنده حمایت نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند {افرادی که} فوتبال استان را ضربه می زنند تا حد زیادی حمایت تبدیل می شود. اشکال ما اینجا است کدام ممکن است صاحبان بی نظیر فوتبال خوزستان دلخور هستند. امیدوارم سرپرست اداره کل بازی خوزستان اجتناب کرده اند نیروی کار های سازندگی حمایت تدریجی چرا کدام ممکن است خوزستان باید در هر کلاس سنی برای نیروی کار سراسری شرکت کننده داشته باشد. شخصاً زنگ خطر فوتبال در بلند مدت در خوزستان به صدا در خواهد به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال استان قابل انجام است به نیروی سطح ۲ هر دو سه فوتبال ملت تغییر شود.

شریفی در خاتمه اجتناب کرده اند زحمات مهدی پور رئیس آکادمی فلز خوزستان احترام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نیروی کار‌های بی نظیر فلز به همان اندازه کنون نتایج خوبی کسب کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است مدیران فلز تا حد زیادی اجتناب کرده اند مهدی‌پور برای جمع کردن فوتبال در خوزستان حمایت کنند. همراه خود الهام بخش تا حد زیادی

انتهای پیام